یعقوب خوشرفتار

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده) زبان و ادبیات انگلیسیدانشگاه ازاد اسلامی کرج
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)  زبان و ادبیات انگلیسیدانشگاه ازاد اسلامی کرج

سوابق اجرایی

مدیر گروه ادبیات انگلیسی و مترجمی در دانشگاه ازاد اسلامی رودهن2010-2007

مدیر گروه زبان انگلیسی دانشگاه علمی و کاربردی2014-2004

 

ردیف

عنوان اختراع

نام متقاضی و همکاران به ترتیب مشارکت

ارائه به نام دانشگاه

مشخصات اختراع

محل ثبت

تاریخ ثبت

شماره ثبت

منجر به قرارداد

شرکت در مسابقات

حمایت دانشگاه

گردیده

نگردیده

دارد

ندارد

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1