نمایش ۱۴۵ تا ۱۶۲ مورد از کل ۳۳۸ مورد.

محمدرسول روزبه

استادیار
گروه معارف
محمدرسول روزبه
استادیار -
- گروه معارف

https://faculty.riau.ac.ir/mrrouzbeh/fa

آرش

آرش روزبهانی

استادیار
دانشکده کشاورزی و علوم پایه
آرش روزبهانی
استادیار -
- دانشکده کشاورزی و علوم پایه

https://faculty.riau.ac.ir/roozbahani/fa

حسن زمانی

مربی
دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
حسن زمانی
مربی -
- دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی

https://faculty.riau.ac.ir/zamani/fa

غلامرضا زینلی

مربی
(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
غلامرضا زینلی
مربی -
- (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری

https://faculty.riau.ac.ir/zeinali/fa

سیدشهاب الدین

سیدشهاب الدین ساداتی

مربی
دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
سیدشهاب الدین ساداتی
مربی -
- دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه

https://faculty.riau.ac.ir/sadati/fa

مهشید سالاری

مربی
دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
مهشید سالاری
مربی -
- دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی

https://faculty.riau.ac.ir/salari/fa

خدیجه سبط الشیخ انصاری

مربی
دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
خدیجه سبط الشیخ انصاری
مربی -
- دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی

https://faculty.riau.ac.ir/sebtosheikh-ansari/fa

رزیتا

رزیتا سپهرنیا

استادیار
دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
رزیتا سپهرنیا
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی

https://faculty.riau.ac.ir/sepehrnia/fa

ORCID
سپیده

سپیده سپهری

استادیار
دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
سپیده سپهری
استادیار -
- دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه

https://faculty.riau.ac.ir/sepehri/fa

سیده شراره

سیده شراره سجادی کوچصفهانی

استادیار
دانشکده کشاورزی و علوم پایه
سیده شراره سجادی کوچصفهانی
استادیار -
- دانشکده کشاورزی و علوم پایه

https://faculty.riau.ac.ir/sajjadi-kouchesfahani/fa

احمدرضا

احمدرضا سرمدی

مربی
دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
احمدرضا سرمدی
مربی -
- دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه

https://faculty.riau.ac.ir/sarmady/fa

فرحناز سلیمانی

استادیار
دانشکده کشاورزی و علوم پایه
فرحناز سلیمانی
استادیار -
- دانشکده کشاورزی و علوم پایه

https://faculty.riau.ac.ir/soleimani/fa

فاطمه سمیعی

استادیار
دانشکده کشاورزی و علوم پایه
فاطمه سمیعی
استادیار -
- دانشکده کشاورزی و علوم پایه

https://faculty.riau.ac.ir/samiei/fa

سید جعفر سنگ سفیدی

مربی
دانشکده کشاورزی و علوم پایه
سید جعفر سنگ سفیدی
مربی -
- دانشکده کشاورزی و علوم پایه

https://faculty.riau.ac.ir/sangsefidi/fa

علیرضا

علیرضا سهرابیان مقدم

مربی
(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
علیرضا سهرابیان مقدم
مربی -
- (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری

https://faculty.riau.ac.ir/sohrabian-moghadam/fa

شمسی سیاح خبیصی

مربی
گروه معارف

نیمتاج سیاح سیاری

مربی
دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
نیمتاج سیاح سیاری
مربی -
- دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی

https://faculty.riau.ac.ir/sayah-sayari/fa

شیوا

شیوا سیدعرفانی

استادیار
دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
شیوا سیدعرفانی
استادیار -
- دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه

https://faculty.riau.ac.ir/seyed-erfani/fa