نمایش ۱۰۹ تا ۱۲۶ مورد از کل ۳۳۷ مورد.

مهدی خدادادی

مربی
دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
مهدی خدادادی
مربی -
- دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی

https://faculty.riau.ac.ir/khodadadi/fa

نرگس خدایار

مربی
دانشکده کشاورزی و علوم پایه
نرگس خدایار
مربی -
- دانشکده کشاورزی و علوم پایه

https://faculty.riau.ac.ir/khodayar/fa

سمیرا

سمیرا خدیوی

استادیار
دانشکده کشاورزی و علوم پایه
سمیرا خدیوی
استادیار -
- دانشکده کشاورزی و علوم پایه

https://faculty.riau.ac.ir/khadivi/fa

فریبا خسروی نژاد

استادیار
دانشکده کشاورزی و علوم پایه
فریبا خسروی نژاد
استادیار -
- دانشکده کشاورزی و علوم پایه

https://faculty.riau.ac.ir/khosravinejad/fa

سعید

سعید خلقتی

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
سعید خلقتی
مربی -
- دانشکده فنی و مهندسی

https://faculty.riau.ac.ir/khelghati/fa

بابک

بابک خلیلی حداد

استادیار
دانشکده کشاورزی و علوم پایه
بابک خلیلی حداد
استادیار دکترای تخصصی
۰۹۱۰۰۰۶۲۶۱۴ دانشکده کشاورزی و علوم پایه

http://riau.academia.edu/BabakKhaliliHadad

Google Scholar Scopus
مینا

مینا خندان

استادیار
دانشکده هنر و معماری
مینا خندان
استادیار -
- دانشکده هنر و معماری

https://faculty.riau.ac.ir/khandan/fa

صابر خندان علمداری

استادیار
(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
صابر خندان علمداری
استادیار -
- (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری

https://faculty.riau.ac.ir/khandan-alamdari/fa

یعقوب

یعقوب خوشرفتار

مربی
دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
یعقوب خوشرفتار
مربی -
- دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه

https://faculty.riau.ac.ir/khoshraftar/fa

حمیدرضا

حمیدرضا خیرآبادی

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
حمیدرضا خیرآبادی
مربی -
- دانشکده فنی و مهندسی

https://faculty.riau.ac.ir/kheirabadi/fa

مریم دادگر

استادیار
دانشکده کشاورزی و علوم پایه
مریم دادگر
استادیار -
- دانشکده کشاورزی و علوم پایه

https://faculty.riau.ac.ir/dadgar/fa

سید مهدی

سید مهدی دادگر

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
سید مهدی دادگر
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده فنی و مهندسی

https://faculty.riau.ac.ir/mdadgar/fa

رحیم داوری

مربی
دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
رحیم داوری
مربی -
- دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی

https://faculty.riau.ac.ir/davari/fa

محمدتقی

محمدتقی درزی

دانشیار
دانشکده کشاورزی و علوم پایه
محمدتقی درزی
دانشیار -
- دانشکده کشاورزی و علوم پایه

https://faculty.riau.ac.ir/darzi/fa

سحر درنیانی

استادیار
دانشکده کشاورزی و علوم پایه
سحر درنیانی
استادیار -
- دانشکده کشاورزی و علوم پایه

https://faculty.riau.ac.ir/dorniani/fa

محمدرضا

محمدرضا درون پرور

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
محمدرضا درون پرور
استادیار -
- دانشکده فنی و مهندسی

https://faculty.riau.ac.ir/darounparvar/fa

احسان

احسان درویشان

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
احسان درویشان
استادیار -
- دانشکده فنی و مهندسی

https://faculty.riau.ac.ir/darvishan/fa

علی

علی درویشی

مربی
(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
علی درویشی
مربی -
- (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری

https://faculty.riau.ac.ir/darvishi/fa