نمایش ۵۵ تا ۷۲ مورد از کل ۳۳۸ مورد.
محمود

محمود بیات

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
محمود بیات
استادیار فوق دكتری
- دانشکده فنی و مهندسی

https://faculty.riau.ac.ir/bayat/fa

Google Scholar

آرمان بیت اللهی

استادیار
دانشکده کشاورزی و علوم پایه
آرمان بیت اللهی
استادیار -
- دانشکده کشاورزی و علوم پایه

https://faculty.riau.ac.ir/beitollahi/fa

کورش

کورش پارسا معین

استادیار
(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
کورش پارسا معین
استادیار -
- (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری

https://faculty.riau.ac.ir/parsa-moein/fa

ویزایالتچومی

ویزایالتچومی پالین روسلین

استادیار
دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
ویزایالتچومی پالین روسلین
استادیار -
- دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه

https://faculty.riau.ac.ir/paulin-roslin/fa

پرنوش

پرنوش پژوهش

استادیار
دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
پرنوش پژوهش
استادیار -
- دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه

https://faculty.riau.ac.ir/pajouhesh/fa

ماهپاره

ماهپاره پوراحمدی

استادیار
دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
ماهپاره پوراحمدی
استادیار -
- دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه

https://faculty.riau.ac.ir/poorahmadi/fa

زهره

زهره پوستین چی

استادیار
دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
زهره پوستین چی
استادیار -
- دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی

https://faculty.riau.ac.ir/poustinchi/fa

سیاوش پیرزاده نهوجی

مربی
دانشکده کشاورزی و علوم پایه
سیاوش پیرزاده نهوجی
مربی -
- دانشکده کشاورزی و علوم پایه

https://faculty.riau.ac.ir/pirzadeh-nahouji/fa

سهیلا

سهیلا پیرهادی تواندشتی

مربی
دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
سهیلا پیرهادی تواندشتی
مربی -
- دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه

https://faculty.riau.ac.ir/pirhadi-tavandashti/fa

بیتا تبریزیان

استادیار
(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
بیتا تبریزیان
استادیار -
- (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری

https://faculty.riau.ac.ir/tabrizian/fa

علیرضا

علیرضا تقدیری

استادیار
دانشکده هنر و معماری
علیرضا تقدیری
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده هنر و معماری

http://faculty.riau.ac.ir/taghdiri/fa

اکبر توحیدلو

مربی
گروه معارف
محمدرضا

محمدرضا توسلی

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
محمدرضا توسلی
استادیار -
- دانشکده فنی و مهندسی

https://faculty.riau.ac.ir/tavassoli/fa

محسن

محسن توکلی

دانشیار
(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
محسن توکلی
دانشیار دکترای تخصصی
- (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری

https://faculty.riau.ac.ir/tavakoli/fa

Google Scholar Scopus ORCID Research GATE علم سنجی

مریم تیموری

استادیار
دانشکده کشاورزی و علوم پایه
مریم تیموری
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی و علوم پایه

https://faculty.riau.ac.ir/teimouri/fa

مریم

مریم تیموریان سفیده خوان

استادیار
دانشکده کشاورزی و علوم پایه
مریم تیموریان سفیده خوان
استادیار -
- دانشکده کشاورزی و علوم پایه

https://faculty.riau.ac.ir/teimourian-sefidehkhan/fa

مهرداد

مهرداد ثابت

استادیار
دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
مهرداد ثابت
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی

https://faculty.riau.ac.ir/sabet/fa

Google Scholar

آزیتا ثوابی

مربی
(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
آزیتا ثوابی
مربی -
- (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری

https://faculty.riau.ac.ir/savabi/fa