نمایش ۱۹ تا ۳۶ مورد از کل ۳۳۸ مورد.

فردین اسمعیل نیا

مربی
دانشکده کشاورزی و علوم پایه
فردین اسمعیل نیا
مربی -
- دانشکده کشاورزی و علوم پایه

https://faculty.riau.ac.ir/esmaeelnia/fa

علاء الدین اعتماداهری

استادیار
(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
علاء الدین اعتماداهری
استادیار -
- (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری

https://faculty.riau.ac.ir/etemadahari/fa

لیلا افشار

مربی
(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
لیلا افشار
مربی -
- (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری

https://faculty.riau.ac.ir/afshar/fa

حامد افشاری

استادیار
دانشکده کشاورزی و علوم پایه
حامد افشاری
استادیار -
- دانشکده کشاورزی و علوم پایه

https://faculty.riau.ac.ir/afshari/fa

صغری افکانه

مربی
(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
صغری افکانه
مربی -
- (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری

https://faculty.riau.ac.ir/afkaneh/fa

فاطمه

فاطمه امامی

استادیار
دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
فاطمه امامی
استادیار -
- دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه

https://faculty.riau.ac.ir/emami/fa

میرشهریار

میرشهریار امامی

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
میرشهریار امامی
استادیار -
- دانشکده فنی و مهندسی

https://faculty.riau.ac.ir/m-emami/fa

محمد امری اسرمی

مربی
(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
محمد امری اسرمی
مربی -
- (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری

https://faculty.riau.ac.ir/amri-asrami/fa

علی اصغر

علی اصغر امیر کاردوست

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
علی اصغر امیر کاردوست
مربی -
- دانشکده فنی و مهندسی

https://faculty.riau.ac.ir/amirkardoust/fa

مریم

مریم امیرارجمند

استادیار
دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
مریم امیرارجمند
استادیار -
- دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه

https://faculty.riau.ac.ir/amirarjmand/fa

بابک

بابک امین نژاد

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
بابک امین نژاد
استادیار -
- دانشکده فنی و مهندسی

https://faculty.riau.ac.ir/aminnejad/fa

اکرم انصاری مقدم

مربی
دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
اکرم انصاری مقدم
مربی -
- دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی

https://faculty.riau.ac.ir/ansarimoghadam/fa

شهین

شهین اوجاق علیزاده

استادیار
دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
شهین اوجاق علیزاده
استادیار -
- دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه

https://faculty.riau.ac.ir/ojaghalizadeh/fa

میترا ایازی

دانشیار
(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
میترا ایازی
دانشیار -
- (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری

https://faculty.riau.ac.ir/ayazi/fa

شهاب

شهاب ایلکا

مربی
دانشکده هنر و معماری
شهاب ایلکا
مربی -
- دانشکده هنر و معماری

https://faculty.riau.ac.ir/shahab-ilka/fa

شاهین

شاهین ایلکا

مربی
دانشکده هنر و معماری
شاهین ایلکا
مربی -
- دانشکده هنر و معماری

https://faculty.riau.ac.ir/shahin-ilka/fa

محمدرضا

محمدرضا ایمانی

مربی
دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
محمدرضا ایمانی
مربی -
- دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی

https://faculty.riau.ac.ir/imani/fa

محمدنقی ایمانی گله پردسری

استادیار
(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
محمدنقی ایمانی گله پردسری
استادیار -
- (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری

https://faculty.riau.ac.ir/imani-gallehpardsari/fa