نمایش ۱۶۳ تا ۱۸۰ مورد از کل ۳۳۸ مورد.
راضیه

راضیه سیستانی نژاد

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
راضیه سیستانی نژاد
مربی دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی

https://faculty.riau.ac.ir/sistaninejad/fa

علیرضا شادجوبجارکلی

مربی
دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
علیرضا شادجوبجارکلی
مربی -
- دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی

https://faculty.riau.ac.ir/shadjou-bejarkali/fa

سیدعبدالهادی

سیدعبدالهادی شبیری نژاد

استادیار
دانشکده هنر و معماری
سیدعبدالهادی شبیری نژاد
استادیار -
- دانشکده هنر و معماری

https://faculty.riau.ac.ir/shobeirinejad/fa

احمد شجاع

استادیار
دانشکده کشاورزی و علوم پایه
احمد شجاع
استادیار -
- دانشکده کشاورزی و علوم پایه

https://faculty.riau.ac.ir/shoja/fa

زینب شریعت

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
زینب شریعت
استادیار -
- دانشکده فنی و مهندسی

https://faculty.riau.ac.ir/eng/fa

حسن پاشا

حسن پاشا شریفی

استاد
دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
حسن پاشا شریفی
استاد -
- دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی

https://faculty.riau.ac.ir/sharifi/fa

اصغر شریفی

استادیار
(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
اصغر شریفی
استادیار -
- (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری

https://faculty.riau.ac.ir/shafiee/fa

نسترن شریفی

دانشیار
دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
نسترن شریفی
دانشیار -
- دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی

https://faculty.riau.ac.ir/nsharifi/fa

موسی

موسی شعبانپورالمشیری

مربی
(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
موسی شعبانپورالمشیری
مربی -
- (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری

https://faculty.riau.ac.ir/shabanpour-alamshiri/fa

عباس

عباس شعبانی

استادیار
(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
عباس شعبانی
استادیار -
- (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری

https://faculty.riau.ac.ir/shabani/fa

عبدالله شفیع آبادی

استاد
(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
عبدالله شفیع آبادی
استاد -
- (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری

https://faculty.riau.ac.ir/shafiabadi/fa

سید محمد مهدی

سید محمد مهدی شفیعی

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
سید محمد مهدی شفیعی
استادیار -
- دانشکده فنی و مهندسی

https://faculty.riau.ac.ir/shafiei/fa

لیلا شفیعی دستجردی

استادیار
دانشکده کشاورزی و علوم پایه
لیلا شفیعی دستجردی
استادیار -
- دانشکده کشاورزی و علوم پایه

https://faculty.riau.ac.ir/shafiee-dastjerdi/fa

شهاب الدین

شهاب الدین شکری

استادیار
دانشکده کشاورزی و علوم پایه
شهاب الدین شکری
استادیار -
- دانشکده کشاورزی و علوم پایه

https://faculty.riau.ac.ir/s-shokri/fa

کاوه

کاوه شکوهی دهکردی

استادیار
دانشکده هنر و معماری
کاوه شکوهی دهکردی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده هنر و معماری

https://faculty.riau.ac.ir/shokoohi-dehkordi/fa

Google Scholar

آرزو شمالی اسکویی

مربی
دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
آرزو شمالی اسکویی
مربی -
- دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی

https://faculty.riau.ac.ir/shomali-oskoei/fa

ویدا شنتیاء

مربی
دانشکده کشاورزی و علوم پایه
ویدا شنتیاء
مربی -
- دانشکده کشاورزی و علوم پایه

https://faculty.riau.ac.ir/shantia/fa

شبنم شهبازی

استادیار
دانشکده کشاورزی و علوم پایه
شبنم شهبازی
استادیار -
- دانشکده کشاورزی و علوم پایه

https://faculty.riau.ac.ir/shahbazi/fa