نمایش ۱۹ تا ۳۴ مورد از کل ۳۴ مورد.
احمدرضا

احمدرضا سرمدی

مربی
دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
احمدرضا سرمدی
مربی -
- دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه

https://faculty.riau.ac.ir/sarmady/fa

شیوا

شیوا سیدعرفانی

استادیار
دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
شیوا سیدعرفانی
استادیار -
- دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه

https://faculty.riau.ac.ir/seyed-erfani/fa

اندیشه

اندیشه صنیعی

استادیار
دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
اندیشه صنیعی
استادیار -
- دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه

https://faculty.riau.ac.ir/saniei/fa

محمود

محمود طاووسی

استاد
دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
محمود طاووسی
استاد -
- دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه

https://faculty.riau.ac.ir/tavousi/fa

فرشاد

فرشاد عباسی فرد

مربی
دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
فرشاد عباسی فرد
مربی -
- دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه

https://faculty.riau.ac.ir/abbasifard/fa

علی

علی عین علیلو

استادیار
دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
علی عین علیلو
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه

http://faculty.riau.ac.ir/einalilou/fa

Google Scholar Scopus
محمد

محمد فائض

مربی
دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
محمد فائض
مربی -
- دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه

https://faculty.riau.ac.ir/faez/fa

حمیدرضا

حمیدرضا فاطمی پور

استادیار
دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
حمیدرضا فاطمی پور
استادیار -
- دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه

https://faculty.riau.ac.ir/fatemipour/fa

نسیم

نسیم گل آقایی

استادیار
دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
نسیم گل آقایی
استادیار -
- دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه

https://faculty.riau.ac.ir/golaghaei/fa

روزبه

روزبه گیتو

مربی
دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
روزبه گیتو
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه

https://faculty.riau.ac.ir/guitoo/fa

مهدی

مهدی ماحوزی

دانشیار
دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
مهدی ماحوزی
دانشیار -
- دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه

https://faculty.riau.ac.ir/mahoozi/fa

مجتبی

مجتبی محمدی

استادیار
دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
مجتبی محمدی
استادیار -
- دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه

https://faculty.riau.ac.ir/mohammadi/fa

اکرم

اکرم هاشمی

استادیار
دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
اکرم هاشمی
استادیار -
- دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه

https://faculty.riau.ac.ir/a-hashemi/fa

سیده ماندانا

سیده ماندانا هاشمی اصفهان

استادیار
دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
سیده ماندانا هاشمی اصفهان
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه

https://faculty.riau.ac.ir/hashemi-isfahan/fa

احمد

احمد یعقوبی

استادیار
دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
احمد یعقوبی
استادیار -
- دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه

https://faculty.riau.ac.ir/yaghoubi/fa

رؤیا

رؤیا یعقوبی

مربی
دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
رؤیا یعقوبی
مربی -
- دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه

https://faculty.riau.ac.ir/r-yaghoubi/fa