فیلتر شده بر اساس : دانشکده کشاورزی و علوم پایه
نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۸۲ مورد.
آرزو

آرزو آذری

مربی
دانشکده کشاورزی و علوم پایه
آرزو آذری
مربی -
- دانشکده کشاورزی و علوم پایه

https://faculty.riau.ac.ir/a-azari/fa

بیتا آزادبخت

مربی
دانشکده کشاورزی و علوم پایه
بیتا آزادبخت
مربی -
- دانشکده کشاورزی و علوم پایه

https://faculty.riau.ac.ir/azadbakht/fa

احسان

احسان احسانی

مربی
دانشکده کشاورزی و علوم پایه
احسان احسانی
مربی -
- دانشکده کشاورزی و علوم پایه

https://faculty.riau.ac.ir/ehsani/fa

فردین اسمعیل نیا

مربی
دانشکده کشاورزی و علوم پایه
فردین اسمعیل نیا
مربی -
- دانشکده کشاورزی و علوم پایه

https://faculty.riau.ac.ir/esmaeelnia/fa

حامد افشاری

استادیار
دانشکده کشاورزی و علوم پایه
حامد افشاری
استادیار -
- دانشکده کشاورزی و علوم پایه

https://faculty.riau.ac.ir/afshari/fa

بهزاد بابازاده درجزی

استادیار
دانشکده کشاورزی و علوم پایه
بهزاد بابازاده درجزی
استادیار -
- دانشکده کشاورزی و علوم پایه

https://faculty.riau.ac.ir/babazadeh-darjazi/fa

علی اصغر

علی اصغر باقری کشتلی

استادیار
دانشکده کشاورزی و علوم پایه
علی اصغر باقری کشتلی
استادیار -
- دانشکده کشاورزی و علوم پایه

https://faculty.riau.ac.ir/bagheri-kashtali/fa

مهدی

مهدی باقی

استادیار
دانشکده کشاورزی و علوم پایه
مهدی باقی
استادیار -
- دانشکده کشاورزی و علوم پایه

https://faculty.riau.ac.ir/baghi/fa

آزیتا

آزیتا بهبهانی نیا

استادیار
دانشکده کشاورزی و علوم پایه
آزیتا بهبهانی نیا
استادیار -
- دانشکده کشاورزی و علوم پایه

https://faculty.riau.ac.ir/behbahaninia/fa

آرمان بیت اللهی

استادیار
دانشکده کشاورزی و علوم پایه
آرمان بیت اللهی
استادیار -
- دانشکده کشاورزی و علوم پایه

https://faculty.riau.ac.ir/beitollahi/fa

سیاوش پیرزاده نهوجی

مربی
دانشکده کشاورزی و علوم پایه
سیاوش پیرزاده نهوجی
مربی -
- دانشکده کشاورزی و علوم پایه

https://faculty.riau.ac.ir/pirzadeh-nahouji/fa

مریم تیموری

استادیار
دانشکده کشاورزی و علوم پایه
مریم تیموری
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی و علوم پایه

https://faculty.riau.ac.ir/teimouri/fa

مریم

مریم تیموریان سفیده خوان

استادیار
دانشکده کشاورزی و علوم پایه
مریم تیموریان سفیده خوان
استادیار -
- دانشکده کشاورزی و علوم پایه

https://faculty.riau.ac.ir/teimourian-sefidehkhan/fa

حسین

حسین جدی مزرعه

استادیار
دانشکده کشاورزی و علوم پایه
حسین جدی مزرعه
استادیار -
- دانشکده کشاورزی و علوم پایه

https://faculty.riau.ac.ir/jeddi-mazrae/fa

محمد

محمد چلاجور

استادیار
دانشکده کشاورزی و علوم پایه
محمد چلاجور
استادیار -
- دانشکده کشاورزی و علوم پایه

https://faculty.riau.ac.ir/chalajour/fa

شادی حاج رسولیها

مربی
دانشکده کشاورزی و علوم پایه
شادی حاج رسولیها
مربی -
- دانشکده کشاورزی و علوم پایه

https://faculty.riau.ac.ir/hajrasouliha/fa

محمدرضا

محمدرضا حاج سیدهادی

دانشیار
دانشکده کشاورزی و علوم پایه
محمدرضا حاج سیدهادی
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی و علوم پایه

https://faculty.riau.ac.ir/haj-seyedhadi/fa

سعیده

سعیده حاجی قاسمی ازغندی

استادیار
دانشکده کشاورزی و علوم پایه
سعیده حاجی قاسمی ازغندی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی و علوم پایه

https://faculty.riau.ac.ir/hajighasemi-azghandi/fa