فیلتر شده بر اساس : دانشکده فنی و مهندسی
نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۵۳ مورد.
محسن

محسن آدابی

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
محسن آدابی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی

https://faculty.riau.ac.ir/adabi/fa

ساسان

ساسان آزاد

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
ساسان آزاد
مربی -
- دانشکده فنی و مهندسی

https://faculty.riau.ac.ir/azad/fa

امید

امید آقا لطیفی

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
امید آقا لطیفی
مربی -
- دانشکده فنی و مهندسی

https://faculty.riau.ac.ir/aghalatifi/fa

حسن

حسن احمدی

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
حسن احمدی
استادیار -
- دانشکده فنی و مهندسی

https://faculty.riau.ac.ir/ahmadi/fa

غزاله

غزاله اسلامی

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
غزاله اسلامی
مربی -
- دانشکده فنی و مهندسی

https://faculty.riau.ac.ir/g-eslami/fa

رضا

رضا اسمعیل آبادی

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
رضا اسمعیل آبادی
مربی -
- دانشکده فنی و مهندسی

https://faculty.riau.ac.ir/esmaeelabadi/fa

میرشهریار

میرشهریار امامی

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
میرشهریار امامی
استادیار -
- دانشکده فنی و مهندسی

https://faculty.riau.ac.ir/m-emami/fa

علی اصغر

علی اصغر امیر کاردوست

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
علی اصغر امیر کاردوست
مربی -
- دانشکده فنی و مهندسی

https://faculty.riau.ac.ir/amirkardoust/fa

بابک

بابک امین نژاد

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
بابک امین نژاد
استادیار -
- دانشکده فنی و مهندسی

https://faculty.riau.ac.ir/aminnejad/fa

عباس

عباس بابایی

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
عباس بابایی
استادیار -
- دانشکده فنی و مهندسی

https://faculty.riau.ac.ir/babae/fa

محمود

محمود بیات

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
محمود بیات
استادیار فوق دكتری
- دانشکده فنی و مهندسی

https://faculty.riau.ac.ir/bayat/fa

Google Scholar
محمدرضا

محمدرضا توسلی

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
محمدرضا توسلی
استادیار -
- دانشکده فنی و مهندسی

https://faculty.riau.ac.ir/tavassoli/fa

حسن

حسن جلیلی

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
حسن جلیلی
استادیار دکتری
- دانشکده فنی و مهندسی

https://faculty.riau.ac.ir/hjalili/fa

مریم

مریم جندقیان

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
مریم جندقیان
مربی -
- دانشکده فنی و مهندسی

https://faculty.riau.ac.ir/jandaghian/fa

لیلا

لیلا جوکار

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
لیلا جوکار
مربی -
- دانشکده فنی و مهندسی

https://faculty.riau.ac.ir/jokar/fa

احسان

احسان چراغی

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
احسان چراغی
مربی -
- دانشکده فنی و مهندسی

https://faculty.riau.ac.ir/cheraghi/fa

حسین

حسین حاجی رسولیها

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
حسین حاجی رسولیها
مربی -
- دانشکده فنی و مهندسی

https://faculty.riau.ac.ir/hajirasouliha/fa

سعید

سعید حاجی قاسمعلی

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
سعید حاجی قاسمعلی
استادیار -
- دانشکده فنی و مهندسی

https://faculty.riau.ac.ir/hajighasemali/fa