نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۳۳۹ مورد.
شراره

شراره حبیبی

استادیار
(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
شراره حبیبی
استادیار دکترای تخصصی
- (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری

https://faculty.riau.ac.ir/habibi/fa

Google Scholar ORCID
محسن

محسن آدابی

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
محسن آدابی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی

https://faculty.riau.ac.ir/adabi/fa

سیدتقی آذرخش

مربی
(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
سیدتقی آذرخش
مربی -
- (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری

https://faculty.riau.ac.ir/azarakhsh/fa

آرزو

آرزو آذری

مربی
دانشکده کشاورزی و علوم پایه
آرزو آذری
مربی -
- دانشکده کشاورزی و علوم پایه

https://faculty.riau.ac.ir/a-azari/fa

افسون آذین

مربی
دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
افسون آذین
مربی -
- دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه

https://faculty.riau.ac.ir/azin/fa

کیومرث

کیومرث آریا

استادیار
(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
کیومرث آریا
استادیار -
- (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری

https://faculty.riau.ac.ir/aria/fa

ساسان

ساسان آزاد

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
ساسان آزاد
مربی -
- دانشکده فنی و مهندسی

https://faculty.riau.ac.ir/azad/fa

بیتا آزادبخت

مربی
دانشکده کشاورزی و علوم پایه
بیتا آزادبخت
مربی -
- دانشکده کشاورزی و علوم پایه

https://faculty.riau.ac.ir/azadbakht/fa

امید

امید آقا لطیفی

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
امید آقا لطیفی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده فنی و مهندسی

https://faculty.riau.ac.ir/aghalatifi/fa

Google Scholar Research GATE

حبیب الله آقابخشی

دانشیار
دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
حبیب الله آقابخشی
دانشیار -
- دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی

https://faculty.riau.ac.ir/aghabakhshi/fa

خدیجه

خدیجه ابوالمعالی الحسینی

دانشیار
دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
احسان

احسان احسانی

مربی
دانشکده کشاورزی و علوم پایه
احسان احسانی
مربی -
- دانشکده کشاورزی و علوم پایه

https://faculty.riau.ac.ir/ehsani/fa

حسن

حسن احمدی

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
حسن احمدی
استادیار -
- دانشکده فنی و مهندسی

https://faculty.riau.ac.ir/ahmadi/fa

یداله

یداله احمدی دیسفانی

استادیار
دانشکده هنر و معماری
یداله احمدی دیسفانی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده هنر و معماری

https://faculty.riau.ac.ir/ahmadi-disfani/fa

فرناز

فرناز ارفعی زاده

استادیار
دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
فرناز ارفعی زاده
استادیار -
- دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه

https://faculty.riau.ac.ir/arfaeizadeh/fa

بهاره

بهاره اریس

مربی
دانشکده هنر و معماری
بهاره اریس
مربی -
- دانشکده هنر و معماری

https://faculty.riau.ac.ir/eris/fa

غزاله

غزاله اسلامی

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
غزاله اسلامی
مربی -
- دانشکده فنی و مهندسی

https://faculty.riau.ac.ir/g-eslami/fa