رضا اسمعیل آبادی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)مهندسی عمران-عمران دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکز
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده) مهندسی عمران-سازه دانشگاه علم و صنعت ایران
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)مهندسی عمران سازه و زلزلهدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

سوابق اجرایی

مهندسی عمران