حسن احمدی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)مهندسی عمران - عمران دانشگاه صنعتی شریف
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده) مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکیدانشگاه صنعتی شریف
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)مهندسی عمران - آبدانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

سوابق اجرایی