خدیجه ابوالمعالی الحسینی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)روان شناسی کودکان استثنایی دانشگاه شهید بهشتی
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده) روان شناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)روان شناسی تربیتیدانشگاه الزهرا

سوابق اجرایی

ردیف

عنوان فعالیت

تاریخ انجام فعالیت

(ماه - سال)

ملاحظات

 
 

1

عضو کمیته علمی و داوران مقالات اولین کنگره ملی نقش زن در سلامت جامعه و خانواده و داور مقالات اولین کنگره ملی نقش زن در سلامت خانواده و جامعه در سال 1388  در سه جلسه

1387 و 1388

عضو کمیته علمی و داوران مقالات اولین کنگره ملی نقش زن در سلامت جامعه و خانواده

( داوری در سال 1387 و برگزاری در سال 1388)

 

2

داوری طرح پژوهشی تبیین رابطه نحوه ارائه دروس معارف اسلامی (از لحاظ روش های تدریس، درونی سازی و اثربخشی) و معنویت در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی- واحد رودهن

11/04/1392

معاونت پژوهشی و فناوری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

 

3

داوری طرح پژوهشی: بررسی مقایسه بهزیستی روانشناختی و میزان کنترل عواطف در نوجوانان دارای والد زندانی و نوجوانان دارای والد غیر زندانی

26/01/1389

طرح پژوهشی باشگاه پژوهشگران جوان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

 

4

داوری طرح پژوهشی: بررسی رابطه باورهای خودکارآمدی – استرس شغلی و شیوه های مقابله ای با فرسودگی شغلی معلمان

24/03/1389

طرح پژوهشی واحد تهران مرکز

 

5

داور طرح پژوهشی با عنوان : نقش سبک‌های تفکر جنایی و رابطه مستقیم و غیر مستقیم آن با متغیرهای شخصی و کیفی در مجرمان

25/09/1392

معاونت پژوهشی و فناوری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

 

6

داور طرح پژوهشی با عنوان :  تعیین سهم حمایت اجتماعی و خودکارآمدی در پیش‌بینی سازگاری مبتلا به قند خون

17/03/1391

25/11/1391

باشگاه پژوهشگران جوان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

 

7

داور طرح پژوهشی با عنوان : تجزیه و تحلیل نتایج ارائه درس آشنایی با دفاع مقدس « نقاط ضعف و قوت و راه‌کارها

01/05/1392

معاونت پژوهشی و فناوری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

 

8

داوری

از سال 91 تاکنون

داوری مقالات فصلنامه تخصصی روان سنجی ـ

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

 

9

داوری 

از سال 91 تاکنون

داوری مقالا ت دو فصلنامه معارف اسلامی و علوم تربیتی

 

10

داوری 

2014

Science domain international

 

11

داوری مقالات نشریه های علمی – پژوهشی مختلف داخلی

 

 

 

 

 

 

 

روان شناسی

ردیف

عنوان اختراع

نام متقاضی و همکاران به ترتیب مشارکت

ارائه به نام دانشگاه

مشخصات اختراع

محل ثبت

تاریخ ثبت

شماره ثبت

منجر به قرارداد

شرکت در مسابقات

حمایت دانشگاه

گردیده

نگردیده

دارد

ندارد

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

نمیسال تحصیلی

سال تحصیلی

نام درس

مؤسسه محل تدریس

مقطع تدریس

اول

دوم

 

کاردانی

کارشناسی

تحصیلات تکمیلی

1

 

 

88-87

پژوهشهای عملی - انفرادی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رودهن

 

 

 

2

 

 

88-87

آمار استنباطی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رودهن

 

 

 

3

 

 

88-87

آمار استنباطی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رودهن

 

 

 

4

 

 

88-87

آمار استنباطی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رودهن

 

 

 

5

 

 

88-87

روان سنجی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رودهن

 

 

 

6

 

 

88-87

روان سنجی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رودهن

 

 

 

7

 

 

88-87

پژوهش‌های عملی و انفرادی در  روان شناسی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رودهن

 

 

 

8

 

 

88-87

آمار استنباطی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رودهن

 

 

 

9

 

 

88-87

روش تحقیق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رودهن

 

 

 

10

 

 

88-87

روان شناسی رشد پیشرفته

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رودهن

 

 

 

11

 

 

88-87

روان شناسی رشد پیشرفته

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رودهن

 

 

 

12

 

 

88-87

روان شناسی رشد پیشرفته

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رودهن

 

 

 

13

 

 

88-87

روان شناسی رشد پیشرفته

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رودهن

 

 

 

14

 

 

89-88

پژوهشهای عملی انفرادی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رودهن

 

 

 

15

 

 

89-88

آمار استنباطی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رودهن

 

 

 

16

 

 

89-88

آمار استنباطی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رودهن

 

 

 

17

 

 

89-88

آمار استنباطی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رودهن

 

 

 

18

 

 

89-88

آمار استنباطی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رودهن

 

 

 

19

 

 

89-88

آمار استنباطی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رودهن

 

 

 

20

 

 

89 – 88

روش تحقیق در روان شناسی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات

 

 

 

21

 

 

89 – 88

روش تحقیق در روان شناسی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات

 

 

 

22

 

 

89-88

پژوهشهای عملی- انفرادی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رودهن

 

 

 

23

 

 

89-88

روان شناسی رشد پیشرفته

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رودهن

 

 

 

24

 

 

89-88

روان شناسی رشد پیشرفته

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رودهن

 

 

 

25

 

 

89-88

روش تحقیق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رودهن

 

 

 

26

 

 

89-88

روش تحقیق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رودهن

 

 

 

27

 

 

90 – 89

پژوهش‌های عملی و انفرادی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رودهن

 

 

 

28

 

 

90 – 89

روان شناسی رشد پیشرفته

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رودهن

 

 

 

29

 

 

90 – 89

روان شناسی رشد پیشرفته

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رودهن

 

 

 

30

 

 

90 – 89

روش تحقیق در روان شناسی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رودهن

 

 

 

31

 

 

90 – 89

روش تحقیق در روان شناسی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رودهن

 

 

 

32

 

 

90 – 89

روش تحقیق در روان شناسی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رودهن

 

 

 

33

 

 

90-89

روش تحقیق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رودهن

 

 

 

34

 

 

90-89

روان شناسی یادگیری و تفکر

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رودهن

 

 

 

35

 

 

90-89

پژوهش‌های عملی و انفرادی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رودهن

 

 

 

36

 

 

90-89

روش تحقیق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رودهن

 

 

 

37

 

 

90-89

روش تحقیق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رودهن

 

 

 

38

 

 

90-89

روش تحقیق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رودهن

 

 

 

39

 

 

90-89

استفاده از روشهای اماری و پژوهشی پیشرفته

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رودهن

 

 

 

40

 

 

91 -  90

روشهای آماری پیشرفته

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رودهن

 

 

 

42

 

 

91 -  90

پژوهش‌های عملی و انفرادی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رودهن

 

 

 

43

 

 

91 -  90

آمار پیشرفته در روان شناسی بالینی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رودهن

 

 

 

44

 

 

91 -  90

روش های آماری پیشرفته

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رودهن

 

 

 

45

 

 

91 -  90

استفاده از روشهای آمار ی و پژوهشی پیشرفته

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رودهن

 

 

 

46

 

 

91 -  90

استفاده از روشهای آمار ی و پژوهشی پیشرفته

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رودهن

 

 

 

47

 

 

91 -  90

روان شناسی  رشد پیشرفته

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رودهن

 

 

 

48

 

 

91 -  90

روان شناسی رشد پیشرفته

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رودهن

 

 

 

49

 

 

91 -  90

پژوهش‌های عملی و انفرادی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رودهن

 

 

 

50

 

 

91 -  90

روش‌های آموزش

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رودهن

 

 

 

دکترا

51

 

 

91 -  90

روش‌های آموزش

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رودهن

 

 

 

دکترا

52

 

 

91 -  90

استفاده از روش‌های آماری و پژوهشی پیشرفته

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رودهن

 

 

 

53

 

 

91 -  90

استفاده از روش‌های آماری و پژوهشی پیشرفته

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رودهن

 

 

 

54

 

 

91 -  90

استفاده از روش‌های آماری و پژوهشی پیشرفته

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رودهن

 

 

 

55

 

 

91 -  90

روان شناسی رشد پیشرفته

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رودهن

 

 

 

56

 

 

92 – 91

روش تحقیق در روان شناسی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رودهن

 

 

 

57

 

 

92 – 91

استفاده از روش‌های آماری و پژوهشی پیشرفته

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رودهن

 

 

 

58

 

 

92 – 91

نگرش‌ها و تغییر آن

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رودهن

 

 

 

59

 

 

92 – 91

روش تحقیق در روان شناسی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رودهن

 

 

 

60

 

 

92 – 91

روش تحقیق در روان شناسی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رودهن

 

 

 

61

 

 

92 – 91

پژوهش‌های عملی و انفرادی در اصلاح و تربیت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رودهن

 

 

 

62

 

 

92 – 91

روان شناسی رشد پیشرفته

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات

 

 

 

63

 

 

92 – 91

نظریه‌های پیشرفته روان شناسی رشد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات

 

 

 

دکترا

64

 

 

92 – 91

روش‌های تحقیقی در روان شناسی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رودهن

 

 

 

65

 

 

92 – 91

پژوهش‌های عملی و انفرادی در اصلاح و تربیت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رودهن

 

 

 

سوابق پژوهشی

ردیف

موضوع شرکت داده شده در مسابقه

نام مسئول تیم و همکاران به ترتیب مشارکت

شرکت با نام دانشگاه

مشخصات مسابقه

ملاحظات

تایید یا رد معاونت

عنوان مسابقه

تاریخ برگزاری

مکان برگزاری

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

عنوان کسب شده

حمایت مالی دانشگاه

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان فعالیت (1)

نوع فعالیت

تاریخ انجام فعالیت

مرجع

تأیید کننده

مشارکت در طراحی کارگاه

راه اندازی کارگاه

برگزاری کارگاه

شروع

پایان

1

انگیزش و یاددهی اثر بخش ویژه اعضای هیئت علمی

 

 

9/5/90

12/5/90

به مدت 16 ساعت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد پردیس

2

ارزشیابی و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی

 

 

28/8/90

28/8/90

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد پردیس

3

دوره مهارتهای زندگی موفق و نحوه آموزش و تربیت فرزندان در پیشگیری از جرم

 

 

1392

به مدت 4 ساعت

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد قدس

4

آسیب شناسی تربیتی ویژه معاونین آموزش (در سطح ملی)

 

 

1387

به مدت 4 ساعت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

5

دوره مهارت‌های زندگی

 

 

آبان 1392

به مدت 16 ساعت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس

6

ارائه نظریه‌های روان شناسی تربیتی به عنوان زیر بنای الگوهای یادگیری( تدریس و ارزیابی )

 

 

05/04/90

به مدت 4 ساعت

دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

7

ارائه روش تدریس به شیوه آموزش مستقیم

 

 

07/03/91

به مدت 2 ساعت

دانشگاه امام صادق (ع) پردیش خواهران

 

 

ردیف

تاریخ

عنوان همایش علمی معتبر

محل برگزاری

عنوان مقاله

اسامی همکاران به ترتیب (شامل نام متقاضی)

خلاصه مقاله

 مقاله کامل

کشور

شهر

1

هجری شمسی

Diversity in Childhood Education  19th EECERA

www.lefuret.org/19th EECERA/EECERA2009Abstracts.pd

فرانسه

استراسبورگ

The Difference between Male Delinquents and Nondelinquents in Social cognitio

خدیجه ابوالمعالی

 

 

روز

ماه

سال

 

 

 

میلادی

روز

ماه

سال

26

AUG

2009

2

هجری شمسی

Diversity in Childhood Education

20 th EECERA

www.wlv.ac.uk/PDF/sed-res-eecera-2010.pdf

انگلستان

بیرمنگهام

The concept of dead in preschool

Children

خدیجه ابوالمعالی

 

 

روز

ماه

سال

 

 

 

میلادی

روز

ماه

سال

06

SEP

2010

3

هجری شمسی

همایش ملی

روان درمانی و مشاوره

(نظریه پردازی و کاربرد)

 

ایران

تهران ـ رودهن

رابطه بین مهارت‌های حل مسئله اجتماعی با اضطراب

خدیجه ابوالمعالی

 

 

روز

ماه

سال

 

 

87

میلادی

روز

ماه

سال

 

 

 

4

هجری شمسی

Child and adolescent psychology, cross cultural and Islamic approaches

(International Conference)

ایران

شیراز

The comparion of levels of possible selves and their balances among male delinquents and normal adolescents.

خدیجه ابوالمعالی

 

 

روز

ماه

سال

 

 

 

میلادی

روز

ماه

سال

30

SEP

2011

5

هجری شمسی

 

 

همایش ملی

روان شناسی و جامعه

 

ایران

تهران ـ رودهن

بررسی عوامل مؤثر در بی انگیزشی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و مقایسه آن با دانشجویان دانشگاه دولتی

خدیجه ابوالمعالی

 

 

روز

ماه

سال

13

10

86

میلادی

روز

ماه

سال

 

 

 

6

هجری شمسی

اولین کنگره بین الملل و دومین کنگره ملی نقش زن در سلامت خانواده و جامعه

ایران

دانشگاه الزهرا

تأثیر سبک‌های هویتی مردان بر انواع خشونت خانگی آنان نسبت به همسر خود

خدیجه ابوالمعالی

هائیده صابری

طلعت حق‌شناس

 

 

روز

ماه

سال

20

02

92

میلادی

روز

ماه

سال

 

 

 

7

هجری شمسی

اولین کنگره بین الملل و دومین کنگره ملی نقش زن در سلامت خانواده و جامعه

ایران

دانشگاه الزهرا

رابطه ویژگی های شخصیتی با بهزیستی روان در زنان نابارور

خدیجه ابوالمعالی

حمیرا شایق

 

 

روز

ماه

سال

 

 

90

میلادی

روز

ماه

سال

 

 

 

8

هجری شمسی

همایش ملی علمی ـ کاربردی پیشگیری از جرم ( قوه قضائیه ) 

ایران

مشهد مقدس

تبیین جرائم خشونت بار در بزهکاران

خدیجه ابوالمعالی

 

 

روز

ماه

سال

12

12

88

میلادی

روز

ماه

سال

 

 

 

9

هجری شمسی

 

همایش گروه تحقیقات و پژوهش اداره 

ایران

قزوین

پیش بیینی مهارت‌های ابراز وجود فرزندان بر اساس هوش هیجانی والدین

خدیجه ابوالمعالی

بهاره شبگرد

 

 

روز

ماه

سال

 

1

90

میلادی

روز

ماه

سال

 

 

 

10

هجری شمسی

 

چهارمین همایش نو اندیشی دینی

با محوریت خانواده و زنان

 

 

ایران

تهران

نواندیشی اسلامی در مقابله با خشونت خانگی نسبت به همسر

خدیجه ابوالمعالی

 

 

روز

ماه

سال

27

09

90

میلادی

روز

ماه

سال

 

 

 

11

هجری شمسی

نخستین کنگره سراسری روان شناسی کودک و نوجوان دانشگاه شهید بهشتی

ایران

تهران

پیش بینی اضطراب بر اساس هوش هیجانی و تاب آوری در دانش آموزان دختر در شهر تهران

سهیلا طالبی نجف آبادی، خدیجه ابوالمعالی

سهند اسدی

 

 

روز

ماه

سال

28و 29

10

1392

میلادی

روز

ماه

سال

 

 

 

12

هجری شمسی

دومین همایش ملی روان شناسی دانشگاه پیام نور

ایران

مهاباد

پیش بینی تمایز یافتگی خود بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه در بیماران قلبی- عروقی

کیانوش هاشمیان

خدیجه ابوالمعالی

آرزو معتمدی جویباری

 

 

روز

ماه

سال

29

3

92

میلادی

روز

ماه

سال

 

 

 

13

هجری شمسی

نخستین کنگره سراسری روان شناسی کودک و نوجوان دانشگاه شهید بهشتی

ایران

تهران

مقایسه چگونگی بیان گرایش های دفاع من در ترسیم کودکان بد سرپرست و کودکان عادی بر اساس آزمون ترسیم خانواده

 

شهناز گیلی،

کیانوش هاشمیان،

 شهلا پاکدامن،

خدیجه ابوالمعالی

 

 

روز

ماه

سال

28و 29

10

1392

میلادی

روز

ماه

سال

 

 

 

14

هجری شمسی

نخستین کنگره سراسری روان شناسی کودک و نوجوان دانشگاه شهید بهشتی

ایران

تهران

نقش خانواده در شکل گیری در کودکان از خود و خانواده

شهناز گیلی،

کیانوش هاشمیان،

شهلا پاکدامن،

خدیجه ابوالمعالی

 

 

روز

ماه

سال

28و 29

10

1392

میلادی

روز

ماه

سال

 

 

 

15

هجری شمسی

7TH International congress of cognitive psychotherapy

 

 

ترکیه

استانبول

The effect of information processing therapy on reducing depression

خدیجه ابوالمعالی

انیسی خوش‌لهجه صدق

 

 

روز

ماه

سال

 

 

 

میلادی

روز

ماه

سال

02

JUN

2011

16

هجری شمسی

ششمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده

ایران

تهران

رابطه عملکرد خانواده با اختلالات سلوک، اختلال نافرمانی مقابله‌ای و ADHD  در نوجوانان

خدیجه ابوالمعالی الحسینی

 

 

روز

ماه

سال

16

02

93

میلادی

روز

ماه

سال

 

 

 

17

هجری شمسی

ششمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده

ایران

تهران

رابطه مؤلفه‌های سلامت روان با رضایت از زندگی زناشویی

خدیجه ابوالمعالی الحسینی

فرخنده رفیعیان اصفهانی

 

 

روز

ماه

سال

16

02

93

میلادی

روز

ماه

سال

 

 

 

18

هجری شمسی

ششمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده

ایران

تهران

پیش بینی شادکامی دختران دبیرستانی  بر اساس رشته تحصیلی آنان و کلیشه‌های جنسیتی مادران آنها

خدیجه ابوالمعالی الحسینی

طیبه غفاری

بیتا آجیل پی

 

 

روز

ماه

سال

16

02

93

میلادی

روز

ماه

سال

 

 

 

19

هجری شمسی

ششمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده

ایران

تهران

 تبیین مهارت‌های حل مسئله اجتماعی بر اساس ترتیب تولد و سبک‌های  دلبستگی

خدیجه ابوالمعالی الحسینی

لیلا کیوان

بیتا آجیل چی

 

 

روز

ماه

سال

16

02

93

میلادی

روز

ماه

سال

 

 

 

20

1394

اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران

ایران

تهران

پیش بینی خلاقیت براساس سرمایه اجتماعی و سرمایه روان شناختی

اکرم مهدی پور ، خدیجه ابوالمعالی ،

 

 

21

1394

اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران

ایران

تهران

پیش بینی خلاقیت براساس سرمایه روان شناختی در بین دانشجویان دانشگاههنر تهران

اکرم مهدی پور ، خدیجه ابوالمعالی

 

 

22

1394

کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در روانشناسی و علوم تربیتی

ایران

تهران

پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس حساسیت اضطرابی

سیده سروناز مصطفوی النوری ، خدیجه ابوالمعالی

 

 

23

1394

ولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی

 

 

 

ردیف

عنوان فعالیت

تاریخ انجام فعالیت

(ماه - سال)

ملاحظات

 
 

1

عضو کمیته علمی و داوران مقالات اولین کنگره ملی نقش زن در سلامت جامعه و خانواده و داور مقالات اولین کنگره ملی نقش زن در سلامت خانواده و جامعه در سال 1388  در سه جلسه

1387 و 1388

عضو کمیته علمی و داوران مقالات اولین کنگره ملی نقش زن در سلامت جامعه و خانواده

( داوری در سال 1387 و برگزاری در سال 1388)

 

2

داوری طرح پژوهشی تبیین رابطه نحوه ارائه دروس معارف اسلامی (از لحاظ روش های تدریس، درونی سازی و اثربخشی) و معنویت در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی- واحد رودهن

11/04/1392

معاونت پژوهشی و فناوری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

 

3

داوری طرح پژوهشی: بررسی مقایسه بهزیستی روانشناختی و میزان کنترل عواطف در نوجوانان دارای والد زندانی و نوجوانان دارای والد غیر زندانی

26/01/1389

طرح پژوهشی باشگاه پژوهشگران جوان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

 

4

داوری طرح پژوهشی: بررسی رابطه باورهای خودکارآمدی – استرس شغلی و شیوه های مقابله ای با فرسودگی شغلی معلمان

24/03/1389

طرح پژوهشی واحد تهران مرکز

 

5

داور طرح پژوهشی با عنوان : نقش سبک‌های تفکر جنایی و رابطه مستقیم و غیر مستقیم آن با متغیرهای شخصی و کیفی در مجرمان

25/09/1392

معاونت پژوهشی و فناوری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

 

6

داور طرح پژوهشی با عنوان :  تعیین سهم حمایت اجتماعی و خودکارآمدی در پیش‌بینی سازگاری مبتلا به قند خون

17/03/1391

25/11/1391

باشگاه پژوهشگران جوان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

 

7

داور طرح پژوهشی با عنوان : تجزیه و تحلیل نتایج ارائه درس آشنایی با دفاع مقدس « نقاط ضعف و قوت و راه‌کارها

01/05/1392

معاونت پژوهشی و فناوری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

 

8

داوری

از سال 91 تاکنون

داوری مقالات فصلنامه تخصصی روان سنجی ـ

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

 

9

داوری 

از سال 91 تاکنون

داوری مقالا ت دو فصلنامه معارف اسلامی و علوم تربیتی

 

10

داوری 

2014

Science domain international

 

11

داوری مقالات نشریه های علمی – پژوهشی مختلف داخلی