آرزو آذری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)زیست شناسی_ میکروبیولوژیدانشگاه آزاد قم
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)زیست شناسی_ میکروبیولوژی دانشگاه ازاد تهران_شمال

سوابق اجرایی

میکروبیولوژی