نمایش ۱۴۵ تا ۱۶۲ مورد از کل ۳۷۵ مورد.

معصومه دولت آبادی

استادیار

گروه معارف

راضیه دیباجی

مربی

گروه معارف

هدیه

هدیه دیباه

استادیار

دانشکده کشاورزی و علوم پایه

محمد

محمد ذاکری

استادیار

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری

رشید

رشید ذوالفقاری زعفرانی

استادیار

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری

ابراهیم

ابراهیم ذوالقرنین

استادیار

دانشکده فنی و مهندسی

عباس

عباس راعی تبار

مربی

دانشکده فنی و مهندسی

فهیمه رجبی راد

مربی

دانشکده کشاورزی و علوم پایه

آرش

آرش رحمان

استادیار

دانشکده فنی و مهندسی

بتول رحمانی

استادیار

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری

طاهره

طاهره رزاق نیا کروئی

استادیار

دانشکده کشاورزی و علوم پایه

محمدرحیم رسولی آزاد

استادیار

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری

معصومه

معصومه رشاد

استادیار

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی

ذوالفقار

ذوالفقار رشیدی

استادیار

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری

سیمین دخت

سیمین دخت رضاخانی

استادیار

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری

محمدعلی

محمدعلی رمضان پور

استادیار

دانشکده فنی و مهندسی

سعیده

سعیده رمضانی ثانی

استادیار

دانشکده کشاورزی و علوم پایه

آرش

آرش روزبهانی

استادیار

دانشکده کشاورزی و علوم پایه