نمایش ۱۲۷ تا ۱۴۴ مورد از کل ۳۷۵ مورد.

فریبا خسروی نژاد

استادیار

دانشکده کشاورزی و علوم پایه

سعید

سعید خلقتی

مربی

دانشکده فنی و مهندسی

بابک خلیلی حداد

استادیار

دانشکده کشاورزی و علوم پایه

مینا

مینا خندان

مربی

دانشکده هنر و معماری

صابر خندان علمداری

استادیار

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری

یعقوب

یعقوب خوشرفتار

مربی

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه

حمیدرضا

حمیدرضا خیرآبادی

مربی

دانشکده فنی و مهندسی

مریم دادگر

استادیار

دانشکده کشاورزی و علوم پایه

سید مهدی

سید مهدی دادگر

مربی

دانشکده فنی و مهندسی

تورج دانشور

مربی

دانشکده هنر و معماری

رحیم داوری

مربی

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی

محمدتقی

محمدتقی درزی

دانشیار

دانشکده کشاورزی و علوم پایه

سحر درنیانی

استادیار

دانشکده کشاورزی و علوم پایه

محمدرضا

محمدرضا درون پرور

استادیار

دانشکده فنی و مهندسی

احسان

احسان درویشان

استادیار

دانشکده فنی و مهندسی

علی

علی درویشی

مربی

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری

محمدهادی دهرویه

استادیار

دانشکده کشاورزی و علوم پایه

فریده

فریده دوکانه ای فرد

استادیار

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری