نمایش ۱۲۷ تا ۱۴۴ مورد از کل ۳۶۵ مورد.
یعقوب

یعقوب خوشرفتار

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
یعقوب خوشرفتار
مربی -
hkoshraftar_yaghoob@yahoo.com دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
-

http://faculty.riau.ac.ir/khoshraftar/fa

حمیدرضا

حمیدرضا خیرآبادی

دانشکده فنی و مهندسی
حمیدرضا خیرآبادی
مربی -
hamidreza_kheirabadi@yahoo.com دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/kheirabadi/fa

مریم دادگر

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
مریم دادگر
استادیار -
maryam.dadgar2008@gmail.com دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/dadgar/fa

سید مهدی

سید مهدی دادگر

کارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسی
سید مهدی دادگر
مربی کارشناسی ارشد
mdadgar2000@yahoo.comn دانشکده فنی و مهندسی
-

تورج

تورج دانشور

دانشکده هنر و معماری
تورج دانشور
مربی -
touraj_daneshvar@gmail.com دانشکده هنر و معماری
-

رحیم داوری

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
رحیم داوری
مربی -
davari_rahim@yahoo.com دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
-

http://faculty.riau.ac.ir/davari/fa

محمدتقی

محمدتقی درزی

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
محمدتقی درزی
دانشیار -
darzi_mohamadtaghi@yahoo.com دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/darzi/fa

سحر درنیانی

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
سحر درنیانی
استادیار -
sdorniani@yahoo.com دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/dorniani/fa

محمدرضا

محمدرضا درون پرور

دانشکده فنی و مهندسی
محمدرضا درون پرور
استادیار -
re_dr7@yahoo.com دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/darounparvar/fa

احسان

احسان درویشان

دانشکده فنی و مهندسی
احسان درویشان
استادیار -
darvishan@riau.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/darvishan/fa

علی

علی درویشی

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
علی درویشی
مربی -
alidarvishi1964@yahoo.com (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
-

http://faculty.riau.ac.ir/darvishi/fa

محمدهادی دهرویه

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
محمدهادی دهرویه
استادیار -
dehrouyeh@yahoo.com دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/dehrouyeh/fa

فریده

فریده دوکانه ای فرد

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
فریده دوکانه ای فرد
استادیار -
f_dokaneif@yahoo.com (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
-

http://faculty.riau.ac.ir/dokaneifard/fa

معصومه دولت آبادی

دکترای تخصصی
گروه معارف
معصومه دولت آبادی
استادیار دکترای تخصصی
dolatabadi@riau.ac.ir گروه معارف
-

هدیه

هدیه دیباه

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
هدیه دیباه
استادیار -
hdibh@yahoo.com دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/dibah/fa

رشید

رشید ذوالفقاری زعفرانی

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
رشید ذوالفقاری زعفرانی
استادیار -
rashid_zo@yahoo.com (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
-

http://faculty.riau.ac.ir/zolfaghari-zafarani/fa

ابراهیم

ابراهیم ذوالقرنین

دانشکده فنی و مهندسی
ابراهیم ذوالقرنین
استادیار -
ezolgharnein@yahoo.com دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/zolgharnein/fa

عباس

عباس راعی تبار

دانشکده فنی و مهندسی
عباس راعی تبار
مربی -
raeitabar@riau.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/raeitabar/fa