نمایش ۱۰۹ تا ۱۲۶ مورد از کل ۳۶۷ مورد.
منصوره

منصوره حسینی

استادیار

گروه معارف

مسعود

مسعود حقیقی

استادیار

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری

سعید حقیقی

استادیار

دانشکده کشاورزی و علوم پایه

فریبا

فریبا حنیفی

استادیار

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری

پیام

پیام حیدری

استادیار

دانشکده فنی و مهندسی

علی خاتمی

مربی

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری

پرستو

پرستو خادمی آستانه

مربی

دانشکده فنی و مهندسی

رقیه

رقیه خاقانی

استادیار

دانشکده کشاورزی و علوم پایه

رضا خاکپور

استادیار

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری

فاطمه

فاطمه خانی

استادیار

دانشکده فنی و مهندسی

امید

امید خبیری

استادیار

دانشکده هنر و معماری

مهدی خدادادی

مربی

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی

نرگس خدایار

مربی

دانشکده کشاورزی و علوم پایه

سمیرا

سمیرا خدیوی

استادیار

دانشکده کشاورزی و علوم پایه

ابوطالب خراسانی

مربی

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری

فریبا خسروی نژاد

استادیار

دانشکده کشاورزی و علوم پایه

سعید

سعید خلقتی

مربی

دانشکده فنی و مهندسی

بابک خلیلی حداد

استادیار

دانشکده کشاورزی و علوم پایه