نمایش ۱۰۹ تا ۱۲۶ مورد از کل ۳۶۵ مورد.
مسعود

مسعود حقیقی

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
مسعود حقیقی
استادیار -
m.haghighi46@yahoo.com (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
-

http://faculty.riau.ac.ir/haghighi/fa

سعید حقیقی

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
سعید حقیقی
استادیار -
saidxHghighi@yahoo.com دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/s-haghighi/fa

فریبا

فریبا حنیفی

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
فریبا حنیفی
استادیار -
F_hanifi@yahoo.com (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
-

http://faculty.riau.ac.ir/hanifi/fa

پیام

پیام حیدری

دانشکده فنی و مهندسی
پیام حیدری
استادیار -
pheydari@riau.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/heidari/fa

علی خاتمی

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
علی خاتمی
مربی -
khatami_ali@yahoo.com (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
-

http://faculty.riau.ac.ir/khatami/fa

پرستو

پرستو خادمی آستانه

دانشکده فنی و مهندسی
پرستو خادمی آستانه
مربی -
khademi-astaneh@riau.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/khademi-astaneh/fa

رقیه

رقیه خاقانی

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
رقیه خاقانی
استادیار -
roghaye.khaghani@gmail.com دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/khaghani/fa

رضا خاکپور

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
رضا خاکپور
استادیار -
reza_khkpour@Gmail.com (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
-

http://faculty.riau.ac.ir/khakpour/fa

امید

امید خبیری

دانشکده هنر و معماری
امید خبیری
استادیار -
khabiri74@gmail.com دانشکده هنر و معماری
-

http://faculty.riau.ac.ir/khabiri/fa

مهدی خدادادی

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
مهدی خدادادی
مربی -
mehdi_khodadadi1968@yahoo.com دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
-

http://faculty.riau.ac.ir/khodadadi/fa

نرگس خدایار

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
نرگس خدایار
مربی -
khodayar@riau.ac.ir دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/khodayar/fa

سمیرا

سمیرا خدیوی

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
سمیرا خدیوی
استادیار -
samira_khadivi@yahoo.com دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/khadivi/fa

ابوطالب خراسانی

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
ابوطالب خراسانی
مربی -
khorasaniabo@yahoo.com (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
-

http://faculty.riau.ac.ir/khorasani/fa

فریبا خسروی نژاد

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
فریبا خسروی نژاد
استادیار -
Fkhosravinegad@yahoo.com دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/khosravinejad/fa

سعید

سعید خلقتی

دانشکده فنی و مهندسی
سعید خلقتی
مربی -
saeidkhelghatai@yahoo.com دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/khelghati/fa

بابک

بابک خلیلی حداد

دکترای تخصصی
دانشکده کشاورزی و علوم پایه
بابک خلیلی حداد
استادیار دکترای تخصصی
babak.khalili.hadad@gmail.com دانشکده کشاورزی و علوم پایه
۰۹۱۰۰۰۶۲۶۱۴

http://riau.academia.edu/BabakKhaliliHadad

گوگل اسکالر اسکوپوس
مینا

مینا خندان

دانشکده هنر و معماری
مینا خندان
مربی -
khandan@riau.ac.ir دانشکده هنر و معماری
-

http://faculty.riau.ac.ir/khandan/fa

صابر خندان علمداری

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
صابر خندان علمداری
استادیار -
sabersum@yahoo.com (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
-

http://faculty.riau.ac.ir/khandan-alamdari/fa