نمایش ۹۱ تا ۱۰۸ مورد از کل ۳۶۵ مورد.
احسان

احسان چراغی

دانشکده فنی و مهندسی
احسان چراغی
مربی -
cheraghi ehsan@yahoo.com دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/cheraghi/fa

محمد

محمد چلاجور

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
محمد چلاجور
استادیار -
chala mohamad@yahoo.com دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/chalajour/fa

علیرضا چناری

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
علیرضا چناری
استادیار -
a.chenari@yahoo.com (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
-

http://faculty.riau.ac.ir/chenari/fa

علی چیتگر

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
علی چیتگر
استادیار -
dr.ali.chitgar@gmail.com دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/chitgar/fa

شادی حاج رسولیها

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
شادی حاج رسولیها
مربی -
sh.hajrasouliha@riau.ac.ir دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/hajrasouliha/fa

محمدرضا

محمدرضا حاج سیدهادی

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
محمدرضا حاج سیدهادی
دانشیار -
mohamadreza1@yahoo.com دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/haj-seyedhadi/fa

حسین

حسین حاجی رسولیها

دانشکده فنی و مهندسی
حسین حاجی رسولیها
مربی -
hajrasooliha_hossein@yahoo.com دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/hajirasouliha/fa

فاطمه

فاطمه حاجی سیدابوالقاسم

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
فاطمه حاجی سیدابوالقاسم
مربی -
fateme_hajasa@yahoo.com دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
-

http://faculty.riau.ac.ir/hajiseyed-abolghasem/fa

سعید

سعید حاجی قاسمعلی

دانشکده فنی و مهندسی
سعید حاجی قاسمعلی
استادیار -
hajighasemali@riau.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/hajighasemali/fa

سعیده

سعیده حاجی قاسمی ازغندی

دکترای تخصصی
دانشکده کشاورزی و علوم پایه
سعیده حاجی قاسمی ازغندی
استادیار دکترای تخصصی
s.hajighasemi@riau.ac.ir دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

الهه

الهه حاجیها

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
الهه حاجیها
استادیار -
hajiha@yahoo.com دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
-

http://faculty.riau.ac.ir/hajiha/fa

مهرناز

مهرناز حالتی

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
مهرناز حالتی
مربی -
Mehrnaz halati1354@yahoo.com دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
-

http://faculty.riau.ac.ir/halati/fa

شراره

شراره حبیبی

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
شراره حبیبی
استادیار -
habibi_sharareh@yahoo.com (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
-

http://faculty.riau.ac.ir/habibi/fa

مریم

مریم حبیبی

دانشکده فنی و مهندسی
مریم حبیبی
مربی -
m.habibee@yahoo.com دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/m-habibi/fa

طاهره حسومی

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
طاهره حسومی
مربی -
thasoomi@yahoo.com (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
-

http://faculty.riau.ac.ir/hasoomi/fa

شیرین

شیرین حسین زاده گلسری

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
شیرین حسین زاده گلسری
مربی -
hosseinzade_gholsari@yhoo.com دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
-

http://faculty.riau.ac.ir/hosseinzadeh-golsari/fa

حمیدرضا حسین شاهی

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
حمیدرضا حسین شاهی
مربی -
hoseynshahi_hamidreza@yahoo.co دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
-

http://faculty.riau.ac.ir/hosseinshahi/fa

منصوره

منصوره حسینی

گروه معارف
منصوره حسینی
استادیار -
manaviyt@yahoo.com گروه معارف
-

http://faculty.riau.ac.ir/hosseini/fa