نمایش ۵۵ تا ۷۲ مورد از کل ۳۳۷ مورد.
محمود

محمود بیات

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
محمود بیات
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.riau.ac.ir/bayat/fa

آرمان بیت اللهی

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
آرمان بیت اللهی
استادیار -
- دانشکده کشاورزی و علوم پایه

http://faculty.riau.ac.ir/beitollahi/fa

کورش

کورش پارسا معین

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
کورش پارسا معین
استادیار -
- (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری

http://faculty.riau.ac.ir/parsa-moein/fa

ویزایالتچومی

ویزایالتچومی پالین روسلین

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
ویزایالتچومی پالین روسلین
استادیار -
- دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه

http://faculty.riau.ac.ir/paulin-roslin/fa

پرنوش

پرنوش پژوهش

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
پرنوش پژوهش
استادیار -
- دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه

http://faculty.riau.ac.ir/pajouhesh/fa

ماهپاره

ماهپاره پوراحمدی

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
ماهپاره پوراحمدی
استادیار -
- دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه

http://faculty.riau.ac.ir/poorahmadi/fa

زهره

زهره پوستین چی

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
زهره پوستین چی
استادیار -
- دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی

http://faculty.riau.ac.ir/poustinchi/fa

سیاوش پیرزاده نهوجی

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
سیاوش پیرزاده نهوجی
مربی -
- دانشکده کشاورزی و علوم پایه

http://faculty.riau.ac.ir/pirzadeh-nahouji/fa

سهیلا

سهیلا پیرهادی تواندشتی

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
سهیلا پیرهادی تواندشتی
مربی -
- دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه

http://faculty.riau.ac.ir/pirhadi-tavandashti/fa

بیتا تبریزیان

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
بیتا تبریزیان
استادیار -
- (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری

http://faculty.riau.ac.ir/tabrizian/fa

علیرضا

علیرضا تقدیری

دکترای تخصصی
دانشکده هنر و معماری
علیرضا تقدیری
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده هنر و معماری

http://faculty.riau.ac.ir/taghdiri/fa

اکبر توحیدلو

گروه معارف
محمدرضا

محمدرضا توسلی

دانشکده فنی و مهندسی
محمدرضا توسلی
استادیار -
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.riau.ac.ir/tavassoli/fa

محسن

محسن توکلی

دکترای تخصصی
(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
محسن توکلی
دانشیار دکترای تخصصی
- (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری

http://faculty.riau.ac.ir/tavakoli/fa

مریم تیموری

دکترای تخصصی
دانشکده کشاورزی و علوم پایه
مریم تیموری
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی و علوم پایه

http://faculty.riau.ac.ir/teimouri/fa

مریم

مریم تیموریان سفیده خوان

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
مریم تیموریان سفیده خوان
استادیار -
- دانشکده کشاورزی و علوم پایه

http://faculty.riau.ac.ir/teimourian-sefidehkhan/fa

مهرداد

مهرداد ثابت

دکترای تخصصی
دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
مهرداد ثابت
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی

http://faculty.riau.ac.ir/sabet/fa

گوگل اسکالر

آزیتا ثوابی

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
آزیتا ثوابی
مربی -
- (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری

http://faculty.riau.ac.ir/savabi/fa