نمایش ۳۷ تا ۵۴ مورد از کل ۳۳۵ مورد.
نرگس

نرگس باباخانی

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
نرگس باباخانی
استادیار -
- دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی

http://faculty.riau.ac.ir/babakhani/fa

بهزاد بابازاده درجزی

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
بهزاد بابازاده درجزی
استادیار -
- دانشکده کشاورزی و علوم پایه

http://faculty.riau.ac.ir/babazadeh-darjazi/fa

عباس

عباس بابایی

دانشکده فنی و مهندسی
عباس بابایی
استادیار -
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.riau.ac.ir/babae/fa

نسرین باقری

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
نسرین باقری
استادیار -
- دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی

http://faculty.riau.ac.ir/bagheri/fa

علی اصغر

علی اصغر باقری کشتلی

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
علی اصغر باقری کشتلی
استادیار -
- دانشکده کشاورزی و علوم پایه

http://faculty.riau.ac.ir/bagheri-kashtali/fa

مهدی

مهدی باقی

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
مهدی باقی
استادیار -
- دانشکده کشاورزی و علوم پایه

http://faculty.riau.ac.ir/baghi/fa

زهرا

زهرا بردباری

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
زهرا بردباری
استادیار -
- دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه

http://faculty.riau.ac.ir/bordbari/fa

حسین بزرگ نژاد

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
حسین بزرگ نژاد
استادیار -
- دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی

http://faculty.riau.ac.ir/bozorgnejad/fa

سیمین بشردوست

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
سیمین بشردوست
استادیار -
- دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی

http://faculty.riau.ac.ir/bashardoust/fa

فریبا بشردوست تجلی

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
فریبا بشردوست تجلی
مربی -
- دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی

http://faculty.riau.ac.ir/bashardoust-tajali/fa

علی بقائی سرابی

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
علی بقائی سرابی
استادیار -
- دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی

http://faculty.riau.ac.ir/baghaei-sarabi/fa

طیبه بنی اسدی

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
طیبه بنی اسدی
مربی -
- (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری

http://faculty.riau.ac.ir/baniasadi/fa

پریناز بنی سی

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
پریناز بنی سی
استادیار -
- (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری

http://faculty.riau.ac.ir/banisi/fa

آزیتا

آزیتا بهبهانی نیا

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
آزیتا بهبهانی نیا
استادیار -
- دانشکده کشاورزی و علوم پایه

http://faculty.riau.ac.ir/behbahaninia/fa

معصومه بهبودی

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
معصومه بهبودی
استادیار -
- (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری

http://faculty.riau.ac.ir/behboudi/fa

سهیلا

سهیلا بهرمندجوی

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
سهیلا بهرمندجوی
مربی -
- دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی

http://faculty.riau.ac.ir/bahrehmandjooy/fa

داوود

داوود بهروز

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
داوود بهروز
مربی -
- دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه

http://faculty.riau.ac.ir/behrouz/fa

افسانه بوستان

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
افسانه بوستان
استادیار -
- (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری

http://faculty.riau.ac.ir/boustan/fa