نمایش ۱۹۹ تا ۲۱۶ مورد از کل ۳۳۴ مورد.

مژگان ضیائی بیدهندی

استادیار
دانشکده کشاورزی و علوم پایه
مژگان ضیائی بیدهندی
استادیار -
- دانشکده کشاورزی و علوم پایه

http://faculty.riau.ac.ir/ziaee-bidhendi/fa

مهدی

مهدی ضیائی نسب

استادیار
دانشکده کشاورزی و علوم پایه
مهدی ضیائی نسب
استادیار -
- دانشکده کشاورزی و علوم پایه

http://faculty.riau.ac.ir/ziaeenasab/fa

ندا

ندا ضیابخش

استادیار
دانشکده هنر و معماری
ندا ضیابخش
استادیار -
- دانشکده هنر و معماری

http://faculty.riau.ac.ir/ziabakhsh/fa

افسانه طاهری

مربی
دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
افسانه طاهری
مربی -
- دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی

http://faculty.riau.ac.ir/taheri/fa

محمود

محمود طاووسی

استاد
دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
محمود طاووسی
استاد -
- دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه

http://faculty.riau.ac.ir/tavousi/fa

سید حسام الدین

سید حسام الدین طبیبیان

مربی
دانشکده هنر و معماری
سید حسام الدین طبیبیان
مربی -
- دانشکده هنر و معماری

http://faculty.riau.ac.ir/tabibian/fa

زهرا طهماسبی فرد

استادیار
دانشکده کشاورزی و علوم پایه
زهرا طهماسبی فرد
استادیار -
- دانشکده کشاورزی و علوم پایه

http://faculty.riau.ac.ir/tahmasebifard/fa

مسعود عارف نظری

استادیار
دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
مسعود عارف نظری
استادیار -
- دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی

http://faculty.riau.ac.ir/arefnazari/fa

رضا

رضا عاشقی

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
رضا عاشقی
مربی -
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.riau.ac.ir/asheghi/fa

فرشاد

فرشاد عباسی فرد

مربی
دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
فرشاد عباسی فرد
مربی -
- دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه

http://faculty.riau.ac.ir/abbasifard/fa

محبوبه عبداللهی

مربی
(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
محبوبه عبداللهی
مربی -
- (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری

http://faculty.riau.ac.ir/abdollahi/fa

امیرحسین عبدالملکی

مربی
(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
امیرحسین عبدالملکی
مربی -
- (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری

http://faculty.riau.ac.ir/abdolmaleki/fa

منصوره

منصوره عزیزی

مربی
گروه معارف
سعید

سعید عطابخش

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
سعید عطابخش
مربی -
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.riau.ac.ir/atabakhsh/fa

نازنین علاقه بند زاده

استادیار
دانشکده کشاورزی و علوم پایه
نازنین علاقه بند زاده
استادیار -
- دانشکده کشاورزی و علوم پایه

http://faculty.riau.ac.ir/alaghebandzadeh/fa

زهرا علم

مربی
(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
زهرا علم
مربی -
- (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری

http://faculty.riau.ac.ir/alam/fa

امیر علی اصغری

مربی
(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
امیر علی اصغری
مربی -
- (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری

http://faculty.riau.ac.ir/aliasghari/fa

پاشا علی پور

مربی
دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
پاشا علی پور
مربی -
- دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی

http://faculty.riau.ac.ir/alipour/fa