نمایش ۱۶۳ تا ۱۸۰ مورد از کل ۳۶۸ مورد.

غلامرضا زینلی

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
غلامرضا زینلی
- (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
-

http://faculty.riau.ac.ir/zeinali/fa

سیدشهاب الدین

سیدشهاب الدین ساداتی

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
سیدشهاب الدین ساداتی
- دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
-

http://faculty.riau.ac.ir/sadati/fa

مهشید سالاری

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
مهشید سالاری
- دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
-

http://faculty.riau.ac.ir/salari/fa

خدیجه سبط الشیخ انصاری

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
خدیجه سبط الشیخ انصاری
- دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
-

http://faculty.riau.ac.ir/sebtosheikh-ansari/fa

رزیتا سپهرنیا

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
رزیتا سپهرنیا
- دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
-

http://faculty.riau.ac.ir/sepehrnia/fa

سپیده

سپیده سپهری

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
سپیده سپهری
- دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
-

http://faculty.riau.ac.ir/sepehri/fa

سیده شراره

سیده شراره سجادی کوچصفهانی

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
احمدرضا

احمدرضا سرمدی

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
احمدرضا سرمدی
- دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
-

http://faculty.riau.ac.ir/sarmady/fa

علیرضا

علیرضا سروش

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
علیرضا سروش
- دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/soroush/fa

فرحناز سلیمانی

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
فرحناز سلیمانی
- دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/soleimani/fa

فاطمه سمیعی

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
فاطمه سمیعی
- دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/samiei/fa

سید جعفر سنگ سفیدی

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
سید جعفر سنگ سفیدی
- دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/sangsefidi/fa

علیرضا

علیرضا سهرابیان مقدم

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
علیرضا سهرابیان مقدم
- (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
-

http://faculty.riau.ac.ir/sohrabian-moghadam/fa

نیمتاج سیاح سیاری

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
نیمتاج سیاح سیاری
- دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
-

http://faculty.riau.ac.ir/sayah-sayari/fa

شیوا

شیوا سیدعرفانی

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
شیوا سیدعرفانی
- دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
-

http://faculty.riau.ac.ir/seyed-erfani/fa

راضیه

راضیه سیستانی نژاد

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
راضیه سیستانی نژاد دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
-

علیرضا شادجوبجارکلی

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
علیرضا شادجوبجارکلی
- دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
-

http://faculty.riau.ac.ir/shadjou-bejarkali/fa