نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۳۴۲ مورد.
محسن

محسن آدابی

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
محسن آدابی
استادیار دکترای تخصصی
m_adabi@yahoo.com دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/adabi/fa

سیدتقی آذرخش

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
سیدتقی آذرخش
مربی -
azarakh_taghi@yahoo.com (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
-

http://faculty.riau.ac.ir/azarakhsh/fa

آرزو

آرزو آذری

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
آرزو آذری
مربی -
azari@yahoo.com دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/a-azari/fa

افسون آذین

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
افسون آذین
مربی -
azin@riau.ac.ir دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
-

http://faculty.riau.ac.ir/azin/fa

کیومرث

کیومرث آریا

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
کیومرث آریا
استادیار -
kiumarsarya@hotmail.com (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
-

http://faculty.riau.ac.ir/aria/fa

ساسان

ساسان آزاد

دانشکده فنی و مهندسی
ساسان آزاد
مربی -
sas_az@yahoo.com دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/azad/fa

بیتا آزادبخت

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
بیتا آزادبخت
مربی -
Bita_Azadbakht@yahoo.com دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/azadbakht/fa

امید

امید آقا لطیفی

دانشکده فنی و مهندسی
امید آقا لطیفی
مربی -
omidlatifi@yahoo.com دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/aghalatifi/fa

حبیب الله آقابخشی

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
حبیب الله آقابخشی
دانشیار -
aghabakhshi_habibolah@yahoo.co دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
-

http://faculty.riau.ac.ir/aghabakhshi/fa

خدیجه

خدیجه ابوالمعالی الحسینی

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
خدیجه ابوالمعالی الحسینی
دانشیار -
abolmaalialhoseyni@yahoo.com دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
-

http://faculty.riau.ac.ir/abolmaali/fa

احسان

احسان احسانی

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
احسان احسانی
مربی -
ee_ehsan@yahoo.com دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/ehsani/fa

محمدحسین احمدزاده فرد
مربی -
MHahmadzadefard@yahoo.com گروه معارف
-

http://faculty.riau.ac.ir/ahmadzadehfard/fa

حسن

حسن احمدی

دانشکده فنی و مهندسی
حسن احمدی
استادیار -
hgahmadi@riau.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/ahmadi/fa

یداله

یداله احمدی دیسفانی

دکترای تخصصی
دانشکده هنر و معماری
یداله احمدی دیسفانی
استادیار دکترای تخصصی
yahmadi@riau.ac.ir دانشکده هنر و معماری
-

http://faculty.riau.ac.ir/ahmadi-disfani/fa

فرناز

فرناز ارفعی زاده

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
فرناز ارفعی زاده
استادیار -
farnaz_arfaei@yahoo.com دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
-

http://faculty.riau.ac.ir/arfaeizadeh/fa

بهاره

بهاره اریس

دانشکده هنر و معماری
بهاره اریس
مربی -
eris@riau.ac.ir دانشکده هنر و معماری
-

http://faculty.riau.ac.ir/eris/fa

غزاله

غزاله اسلامی

دانشکده فنی و مهندسی
غزاله اسلامی
مربی -
ghazaleh97@yahoo.co.uk.com دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/g-eslami/fa

رضا

رضا اسمعیل آبادی

دانشکده فنی و مهندسی
رضا اسمعیل آبادی
مربی -
Reza_1350@yahoo.com دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/esmaeelabadi/fa