مریم تیموریان سفیده خوان

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده) آمار بیمه (اکچوئری) دانشگاه شهید بهشتی
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)آمار بیمهدانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی