مریم تیموری

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه زیست شناسیهیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۱۲

سوابق اجرایی

فیزیولوژی گیاهی