سیدحسام الدین طبیبیان

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسیمهندسی عمران-عمراندانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
کارشناسی ارشدمرمت واحیای بناها و بافتهای تاریخی (مرمت معماری)دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
کارشناسی ارشدمهندسی معماری ( تاریخ و نظریه معماری )پداگوژی
دکترای تخصصیمعماریبورسیه دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده هنر و معماریعضو هیات علمیقطعی رسمیتمام وقت۱۱

سوابق اجرایی