علیرضا سروش

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده) مهندسی صنایع- تولید صنعتی آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده) مهندسی صنایع- سیستمهای اقتصادی و اجتماعی تربیت مدرس
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)مهندسی صنایع- فناوری اطلاعاتتربیت مدرس
دكتری حرفه ای(تنظیم نشده)فناوری اطلاعات و ارتباطات (دوره فرصت مطالعاتی)فنی دلفت

سوابق اجرایی

سوابق پژوهشی

ردیف

موضوع شرکت داده شده در مسابقه

نام مسئول تیم و همکاران به ترتیب مشارکت

شرکت با نام دانشگاه

مشخصات مسابقه

ملاحظات

تایید یا رد معاونت

عنوان مسابقه

تاریخ برگزاری

مکان برگزاری

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

عنوان کسب شده

حمایت مالی دانشگاه

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

ردیف

عنوان سمینار یا کارگاه

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

تعداد افراد شرکت­کننده

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

ردیف

موضوع همایش - کنفرانس

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

رئیس هیات مدیره انجمن حسابرسی فناوری اطلاعات ایران