راضیه سیستانی نژاد

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۷مهندسی عمران-عمراندانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
کارشناسی ارشد۱۳۸۹مهندسی عمران-سازهدانشگاه صنعتی شریف
دکترای تخصصی۱۳۹۶مهندسی عمران-سازهدانشگاه صنعتی امیرکبیر