احمد شجاع

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده) ریاضی دبیریدانشگاه تربیت معلم تهران (دانشگاه خوارزمی)
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده) ریاضی کاربردی دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)ریاضی (آنالیز عددی)دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی