سیدعبدالهادی شبیری نژاد

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده) ارتباط تصویریدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده) تصویرسازیدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)هنرهای زیبا - ارتباط نصویرینورث آمبریا

سوابق اجرایی