حسن شهرکی پور

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)دبیری تاریخدانشگاه سیستان و بلوچستان
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده) علوم تربیتی مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد تهران مرکزی
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)علوم تربیتی مدیریت آموزشیدانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

سوابق اجرایی

مدیریت آموزشی