شبنم شهبازی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده) مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی دانشگاه ازاد اسلامی
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده) مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات- تهران
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)مهندسی کشاورزی - علوم باغبانیدانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات- تهران

سوابق اجرایی

مهندسی کشاورزی

ردیف

عنوان اختراع

نام متقاضی و همکاران به ترتیب مشارکت

ارائه به نام دانشگاه

مشخصات اختراع

محل ثبت

تاریخ ثبت

شماره ثبت

منجر به قرارداد

شرکت در مسابقات

حمایت دانشگاه

گردیده

نگردیده

دارد

ندارد

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دروس رشته مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی

سوابق پژوهشی

ردیف

موضوع شرکت داده شده در مسابقه

نام مسئول تیم و همکاران به ترتیب مشارکت

شرکت با نام دانشگاه

مشخصات مسابقه

ملاحظات

تایید یا رد معاونت

عنوان مسابقه

تاریخ برگزاری

مکان برگزاری

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

عنوان کسب شده

حمایت مالی دانشگاه

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان سمینار یا کارگاه

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

تعداد افراد شرکت­کننده

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

کارگاه  اشنایی دانشجویان با نحوه جستجوی علمی در اینترنت

دانشگاه پیام نور

1389

کشاورزی

مجری و مدرس

40

داخلی

 

ردیف

موضوع همایش - کنفرانس

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

 

 

 

 

 

 

عضو انجمن علوم باغبانی ایران

عضو انجمن ِِ ژنتیک

عضو انجمن بیوتکنولوژی