روزیتا سپهرنیا

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده) مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی ، خط مشی گذاری و تصمیم گیری فرهنگی علوم پزشکی ایران
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)مدیریت فرهنگی علوم تحقیقات تهران
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی - خط مشی گذاری و تصمیم گیریعلوم تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

 • معاون دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد رودهن.
 • - مدیر گروه کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد رودهن.
 • مدیر گروه حوزه مطالعات زنان و خانواده مرکز تحقیقات استراتژیک.
 • - پژوهشگر مرکز تحقیقات استراتژیک.
 • - عضو کارگروه تخصصی برنامه ریزی و مدیریت فرهنگی شهرستان تهران و شورای فرهنگ عمومی.
 • - عضو شورای تدوین چشم انداز و نقشه راه دفتر آموزش و توسعه فعالیت های هنری معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد
 • اسلامی.
 • - عضو شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی رودهن.
 • -عضو شورای آموزشی دانشکده علوم اجتماعی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی رودهن.
 • - عضو شورای پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی رودهن.
 • - عضو کمیته علمی و پژوهشیشورای راهبردی زنان فرهیخته دانشگاه آزاد اسلامی رودهن.
 • - عضو هیئت تحریریه ماهنامه فرهنگی تحلیلی "برگ فرهنگ".
 • - کارشناس مجری برنامه جستجو رادیو گفتگو.
 • - کارشناس فرهنگی و آموزشی صدا و سیمای استان البرز.
 • - کارشناس فرهنگی سیما شبکه 2و4.
 • - کارشناس فرهنگی و آموزشی بسیج منطقه ای استان البرز.
 • - کارشناس فرهنگی همایش نخبگان باشگاه پژوهشگران جوان (علی آباد کتول)
 • - عضو کمیته علمی همایش ملی آینده پژوهی مسائل خانواده در ایران( 1389) مرکز تحقیقات استراتژیک.
 • -عضو کمیته علمی همایش ملی "زن و مدیریت در نظام آموزش عالی" 1394 .
 • - مسئول آموزش دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج  .

ردیف

عنوان اختراع

نام متقاضی و همکاران به ترتیب مشارکت

ارائه به نام دانشگاه

مشخصات اختراع

محل ثبت

تاریخ ثبت

شماره ثبت

منجر به قرارداد

شرکت در مسابقات

حمایت دانشگاه

گردیده

نگردیده

دارد

ندارد

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درس آسیب شناسی اجتماعی ، نظریه های جامعه شناسی، سلامت و بهداشت زن، بینش جامعه شناسی، سمینار خانواده،سمینار مسئله مورد پژوهش، روش تحقیق، تاریخ فرهنگ و تمدن ایران و اسلام، مبانی جامعه شناسی، کنترل جمعیت و تنظیم خانواده، دانشگاه آزاد رودهن.

  درس برنامه ریزی فرهنگی در ایران، مسایل فرهنگی جهان معاصر، مبانی و نظریه های جامعه شناسی،مدیریت سازمانها و نهادهای فرهنگی، اصول و مبانی مدیریت، روش تحقیق و آمار ، نظریه های فرهنگی، واحد علوم تحقیقات تهران.

  درس کنترل جمعیت و تنظیم خانواده، دانشگاه علمی کاربردی واحد 44 .

  مهارت های زندگی جهت پرسنل بهداشتی درمانی شبکه بهداشت و درمان کرج .

  تنطیم خانواده جهت پرسنل بهداشتی درمانی شبکه بهداشت و درمان کرج

  در کلاس های آموزشی و باز آموزی(مهندسی فرهنگی و تهاجم فرهنگی) رابطین شبکه بهداشت و درمان کرج.

  در کلاس های آموزشی ( فرهنگی و مهارت های زندگی ) جهت پرسنل اجرایی واعضاء بسیج کرج.

برنامه آموزش دبیرستان ها و هنرستان های دخترانه در حوزه فرهنگ سلامت و مهارت های زندگی(مناطق ،4،3 ، 5 ، 11 تهران)

آموزش مبارزه و پیشگیری از ایدز(مدارس استان البرز)

آموزش بهداشت جنسی و جنسیتی(مراکز سرپرستی مناطق شبکه بهداشت و درمان استان البرز)

آموزش سلامت جنسی زنان (فرهنگسرای اندیشه)

آموزش توانمند سازی زنان( فرهنگسرای اندیشه)

آموزش فرهنگ سلامت جسمی زنان( فرهنگ سراس خواجوی کرمانی)

آموزش سلامت اجتماعی پیشگیری از ایدز ( فرهنگسرای اندیشه، کانون قرآن)

سوابق پژوهشی

ردیف

موضوع شرکت داده شده در مسابقه

نام مسئول تیم و همکاران به ترتیب مشارکت

شرکت با نام دانشگاه

مشخصات مسابقه

ملاحظات

تایید یا رد معاونت

عنوان مسابقه

تاریخ برگزاری

مکان برگزاری

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

عنوان کسب شده

حمایت مالی دانشگاه

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان سمینار یا کارگاه

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

تعداد افراد شرکت­کننده

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1 کارگاه آسیب شناسی فرهنگی در دانشگاه ها دفتر نهاد رهبری دانشگاه آزاد سنندج 1392 آسیب شناسی فرهنگی سخنران 50 منطقه ای
2 کارگاه نشست فرهنگی با نخبگان دانشگاهی باشگاه پژوهشگران جوان ایلام 1392 برنامه ریزی فرهنگی سخنران 80 ملی
3

کارگاه" آسیب شناسی فرهنگی دغدغه های زنان و دختران ایرانی"  فرهنگسرای اندیشه 

فرهنگسرای اندیشه

1393

چالش های زنان ایرانی

 

سخنران

100

منطقه ای

4 کارگاه : آسیب شناسی فرهنگی و مدیریت فرهنگی" کمیته امداد امام خمینی(ره) استان تهران 1393 مدیریت فرهنگی سخنران 80 منطقه ای
5 کارگاه" آموزش فرهنگ سلامت و مهارت زندگی" مدارس مناطق 3-4-5-11 1390-1393 آموزش مهارت های زندگی سخنران 100-150 منطقه ای
6 کارگاه " آموزش، واکسناسیون اجتماعی ایدز"

فرهنگسرای اندیشه

کانون قرآن و عترت
1394 آموزش سلامت فردی و اجتماعی سخنران 60 منطقه ای
7 کارگاه آموزش فرهنگ سلامت و مهارت زندگی مدارس استان البرز 1380-1387 آموزش فرهنگ سلامت و پیشگیری از ایدز سخنران 100-200 منطقه ای
  آموزش بهداشت جنسی و جنسیتی مراکز سرپرستی مناطق شبکه بهداشت و درمان استان البرز 1387 آموزش جنسی سخنران 60-90 منطقه ای

 

ردیف

موضوع همایش - کنفرانس

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

همایش ملی آینده پژوهی مسائل خانواده در ایران

مرکز تحقیقات استراتژیک

1389

آینده پژوهی-جامعه شناسی خانواده

عضو کمیته علمی

ملی

2 کارگاه توانمندسازی زنان

معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری- فرهنگسرای اندیشه

1394 تا کنون آموزش فرهنگ سلامت فردی و اجتماعی طراح کارگاه منطقه ای
3 کارگاه توانمندسازی زنان

معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری- فرهنگسرای خواجوی کرمانی

1394 تا کنون آموزش فرهنگ سلامت فردی و اجتماعی طراح کارگاه منطقه ای
4 همایش ملی زن، مدیریت و نظام آموزش عالی شورای راهبردی زنان فرهیخته سازمان مرکزی 1394 چالش های آموزشی زنان عضو کمیته علمی ملی
             

 

انجمن علمی مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی

انجمن مدیریت استراتژیک

انجمن جامعه شناسی ایران