احمدرضا سرمدی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)زبان و ادبیات انگلیسی  دانشگاه آزاد اسلامی کرج
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده) زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی کرج
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)زبان و ادبیات انگلیسیدانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی

سوابق اجرایی

زبا ن و ادبیات انگلیسی