مهرداد ثابت

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده) روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبایی
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده) روانسنجی  دانشگاه علامه طباطبایی
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)روانسنجیدانشگاه بین المللی امام رضا

سوابق اجرایی

1-مدیرکل پژوهشی واحد رودهن

2-رییس باشگاه پژوهشگران جوان

3-مدیر داخلی فصل نامه علمی پژوهشی روان سنجی

4-مدیر گروه  روان شناسی

ردیف

عنوان اختراع

نام متقاضی و همکاران به ترتیب مشارکت

ارائه به نام دانشگاه

مشخصات اختراع

محل ثبت

تاریخ ثبت

شماره ثبت

منجر به قرارداد

شرکت در مسابقات

حمایت دانشگاه

گردیده

نگردیده

دارد

ندارد

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روان سنجی

آمار 

روش تحقیق