افسانه صابرگرکانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده) علوم تربیتی ( گرایش مدیریت آموزشی ) رودهن
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده) مدیریت آموزشی رودهن
دکتری(تنظیم نشده)تعلیم و تربیت ( برنامه درسی )خوراسگان ( اصفهان )

سوابق اجرایی

 • مسئول مرکز مشاوره و برنامه ریزی درسی دانشگاه امام صادق (ع)، ۱۳۸۶
 • مسئول انجمن علمی دانشگاه علمی کاربردی، ۱۳۸۵
 • مسئول انجمن علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، گروه علوم تربیتی، ۱۳۸۶
 • طراح سوالات جامع علمی کاربردی، در دروس اصول و مبانی تعلیم و تربیت، روان شناسی خانواده، تعلیم و تربیت کودک، ۱۳۸۷-۱۳۹۰
 • طراح سوالات کنکور کاردانی به کارشناسی، درس مسائل جوانان، تعلیم و تربیت در مقطع کاردانی و تکنولوژی آموزشی، ۱۳۹۱
 • مدیر اداره پژوهش دانشکده علوم تربیتی و مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، ۱۳۹۲- ادامه دارد
 • مدیر گروه تحصیلات تکمیلی(دکترا و کارشناسی ارشد)گروه علوم تربیتی از تیرماه۹۷تا کنون
 • کسب رتبه اول کشوری از کارشناسی به کارشناسی ارشد
 • کسب رتبه سوم علمی در کارشناسی ارشد
 • دانشگاه امام صادق (ع)، مقطع کارشناسی در سال ۱۳۸۷، درس مدیریت خانواده
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، مقطع کارشناسی، دروس آموزش و پرورش سه مقطع، تحلیل محتوای درسی اصول و مبانی تعلیم و تربیت، مقدمات مدیریت.
 • دانشگاه علمی- کاربردی، مقطع کارشناسی، دروس اصول و مبانی تعلیم و تربیت، مدیریت مراکز پیش دبستانی، روان شناسی خواندن و نوشتن، تعلیم و تربیت اسلامی
 • دوره های ضمن خدمت مدیران کل کشور، دفتر مدارس غیر انتفاعی آموزش و پرورش، سال ۱۳۸۴، درس مدیریت و روابط انسانی
 • دوره های ضمن خدمت معلمان مدارس ورامین، شهریور ۱۳۸۵، الگوی روش های تدریس
 • داور جشنواره الگوهای روش تدریس، شهر ورامین، سال ۱۳۸۵
 • دوره های ضمن خدمت معلمان پیش دبستانی و ابتدایی، سال ۱۳۸۶، درس نیازسنجی آموزشی
 • دوره های ضمن خدمت مربوط به آموزش و پرورش پیش دبستانی و ابتدایی، سال ۱۳۸۶، درس مهارت های تفکر و حل مسأله
 • دوره های ضمن خدمت مربوط به آموزش ارتقاء مهارت های حرفه ای و تربیت معلم، سال ۱۳۸۷، ضرورت و مفهوم برنامه ریزی استراتژیک و عواملی که باید مورد توجه قرار گیرد
 • دوره های ضمن خدمت مربوط به آموزش و پرورش استان ها، سال ۱۳۸۷، درس تیم سازی و کارگروهی

اصول مدیریت آموزشی - برنامه ریزی آموزشی - برنامه ریزی درسی - مسائل نوجوانان و جوانان  - آموزش ضمن خدمت - کار آفرینی - درس نظلرت -

    علوم تربیتی -  مدیریت آموزشی   روانشناســی   - علوم اجتماعــی -  زبــان

سوابق پژوهشی

ردیف

موضوع شرکت داده شده در مسابقه

نام مسئول تیم و همکاران به ترتیب مشارکت

شرکت با نام دانشگاه

مشخصات مسابقه

ملاحظات

تایید یا رد معاونت

عنوان مسابقه

تاریخ برگزاری

مکان برگزاری

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

عنوان کسب شده

حمایت مالی دانشگاه

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

داور سازه های ماکارانی

آقای خاتمی

رودهن- سما

سازه های ماکارانی

1392

دانشگاه سما

  منطقه ای

-

 

-

 

تائیـتد

 

ردیف

عنوان سمینار یا کارگاه

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

تعداد افراد شرکت­کننده

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

            روابط اجتمـاعی

(دانشگاه رودهــن)

1395

روانشناسی

مدرس

35

داخلی

2 مدیریت تغییـر (دانشگاه رودهــن) 1395 مدیریـــــت مدرس 40 داخلی
  روابـــط موفـــق (دانشگاه رودهــن) 1394 روانشناسی مدرس 20 داخلی
  بهره وری در سازمان (دانشگاه رودهــن) 1394 مدیریـــــت مدرس 15 داخلی
 

دوره ه ای ضمن خدمت مدیران کل کشور

مدارس غیر انتفاعی

ضمن خدمت احمد آرام 1384 مدیریـــــت و روابط انسانی مدرس 40 خارجی

 

ردیف

موضوع همایش - کنفرانس

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

نقش مدیریت زنان

دانشگاه امام صادق

1385

مدیریت

ارائه دهنده

منطقه ای

  هویت پدیدار شناسی دانشگاه رودهن 1394 برنامه درسی ارائه دهنده داخلی
  برنامه ذرسی آموزش عالی در هزاره سوم دانشگاه خوراسگان 1393 برنامه درسی ارائه دهنده بین المللی

 


 

    مسئـــول انجمن علمی - کاربردی (پیشتازان زندگی )

مسئــول انجمن علمی دانشکده علوم تربیتی

مدیر پژوهش دانشکده علوم تربیتی - مشاوره (مدیریت و حسابداری)پ