آرش روزبهانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده) زراعت واصلاح نباتات 
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)  زراعت 
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعتیعلوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

سوابق پژوهشی

 

ردیف

مرجع اعطای جایزه

عنوان دستاورد منجر به جایزه

نوع جایزه

سال دریافت جایزه

رتبه

داخلی

بین المللی

1

چهارمین جشنواره پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی

 

پژوهشگر نمونه منطقه 8 و کشوری

داخلی

1386

اول

2

جشنواره پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

 

پژوهشگر نمونه

داخلی

1394

اول

3

جشنواره پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

 

مولف و نویسنده برتر

داخلی

1394

اول

 

 

ردیف

عنوان فعالیت

نوع فعالیت

تاریخ انجام فعالیت

محل انجام

فعالیت

مرجع

تأیید کننده (1)

اسامی همکاران به ترتیب

(شامل نام متقاضی)

طراحی

راه اندازی

1

برگزاری کارگاه نرمافزار آماری  SAS  برای اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی  رودهن

 

 

18-22

بهمن 1392

(24 ساعت)

دانشگاه آزاد اسلامی  رودهن

آموزش نیروی انسانی واحد رودهن

آرش روزبهانی

 

راه اندازی آزمایشگاه  تکنولوژی روغن

 

 

مهر و آبان 1394

(40 ساعت)

دانشگاه آزاد اسلامی  رودهن

دانشکده کشاورزی رودهن

آرش روزبهانی

 

 

ردیف

عنوان فعالیت

مشخصات ابلاغ

شماره

تاریخ

1

عضو کمیته علمی کنفرانس ملی نقش صنعت کشاورزی در اقتصاد مقاومتی

عضو کمیته علمی اولین همایش ملی آمایش سرزمین

عضو کمیته علمی همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی

عضو کمیته علمی همایش ملی  مباحث نوین در کشاورزی

عضو کمیته علمی همایش بین المللی پژوهشهای کاربردی در کشاورزی

مسئول کمیته  فیزیولوژی تنش های محیطی انجمن علمی گیاهان دارویی

122/ح

25/9/86

2

3582105

29/1/91

3

 

29/8/92

4

 

31/2/93

5

3582105

29/1/91

6

23/ک/4

3/3/93

 

 

ردیف

سردبیری و عضویت در هیات تحریریه نشریات علمی ، داوری مقالات

عنوان نشریه

1

2

 

3

 

4

5

6

عضویت در هیات تحریریه

داوری مقالات:

 

داوری مقالات:

 

داوری مقالات:

داوری مقالات:

داوری مقالات:

Editor board of Crop research(ISI Journal)

مجله علمی پژوهشی اکوفیزیولوژی گیاهی

مجله علمی پژوهشی اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

مجله علمی پژوهشی فیزیولوژی گیاهان زراعی "

مجله علمی پژوهشی تکنولوژی بذر گرگان "

مجله علمی پژوهشی انگلیسی زبان

 Plant Nutrition

 

1- عضو پیوسته انجمن زراعت و اصلاح نبات ایران

2-