سیمین دخت رضاخانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)روان شناسی بالینیعلامه طباطبایی
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده) مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)مشاورهدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

سوابق پژوهشی

ردیف

موضوع شرکت داده شده در مسابقه

نام مسئول تیم و همکاران به ترتیب مشارکت

شرکت با نام دانشگاه

مشخصات مسابقه

ملاحظات

تایید یا رد معاونت

عنوان مسابقه

تاریخ برگزاری

مکان برگزاری

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

عنوان کسب شده

حمایت مالی دانشگاه

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان سمینار یا کارگاه

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

تعداد افراد شرکت­کننده

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

موضوع همایش - کنفرانس

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

  عضو سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ایران  

عضو پیوسته انجمن ایرانی مطالعات زنان

عضو کمیسیون تخصصی روان سنجی سازمان نظام روان شناسی ومشاوره ایران 

عضو کمیسیون تخصصی مشاوره خانواده سازمان نظام روان شناسی ومشاوره ایران