معصومه رشاد

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده) علوم سیاسی 

سوابق اجرایی

روابط بین الملل