ذوالفقار رشیدی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسیعلوم اجتماعی-برنامه ریزی اجتماعی
کارشناسی ارشدعلوم تربیتی-مدیریت آموزشی
دکترای تخصصیمدیریت و برنامه ریزی فرهنگی(تصمیم گیری و خط مشی گذاری )علوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانسگاه آزاد اسلامی واحد رودهنرئیس دانشکده روان شناسی و علوم اجتماعی(تنظیم نشده)تمام وقت۸

سوابق اجرایی

1- رئیس دانشکده روان شناسی و علوم اجتماعی

2- مدیرکل امور فرهنگی و آموزشی سازمان منطقه آزاد کیش

3- معاون مدیرکل امور پیگیری سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

4- رئیس اداره حوزه ریاست سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

5- مسئول آموزش های مدیریت دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

6- مشاور معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش

7- رئیس شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده روان شناسی و علوم اجتماعی واحد رودهن

8- عضو شورای فرهنگی واحد علوم و تحقیقات تهران

9- و ....

ردیف

عنوان اختراع

نام متقاضی و همکاران به ترتیب مشارکت

ارائه به نام دانشگاه

مشخصات اختراع

محل ثبت

تاریخ ثبت

شماره ثبت

منجر به قرارداد

شرکت در مسابقات

حمایت دانشگاه

گردیده

نگردیده

دارد

ندارد

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیریت و برنامه ریزی آموزشی-

مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی-

 

تئوری های سازمان و مدیریت، مدیریت نیروی انسانی، ارزشیابی آموزشی، روابط انسانی،اصول مدیریت آموزشی، کارآفرینی، مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی، برنامه ریزی آموزشی

سوابق پژوهشی

ردیف

موضوع شرکت داده شده در مسابقه

نام مسئول تیم و همکاران به ترتیب مشارکت

شرکت با نام دانشگاه

مشخصات مسابقه

ملاحظات

تایید یا رد معاونت

عنوان مسابقه

تاریخ برگزاری

مکان برگزاری

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

عنوان کسب شده

حمایت مالی دانشگاه

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان سمینار یا کارگاه

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

تعداد افراد شرکت­کننده

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

موضوع همایش - کنفرانس

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

 

 

 

 

 

 

عضو انجمن مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی ایران-

عضو انجمن مدیریت استراتژیک  ایران-