محمدعلی رمضان پور

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده) مهندسی عمران-عمراندانشگاه یاسوج
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)مهندسی عمران - ژئوتکنیکدانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)مهندسی عمران - ژئوتکنیکدانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

سوابق اجرایی