زهره پوستین چی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده) ادبیات انگلیسی دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده) روابط بین الملل-مطالعات منطقه ای دانشگاه آزاد اسلام-واحد تهران مرکز
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)علوم سیاسی-روابط بین المللدانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم و تحقیقات

سوابق اجرایی

در صورتیکه فعالیت اجرایی دارید قید نمایید

عنوان سمت

میزان سابقه کاری

نوع استخدام

مرتبه

پایه فعلی

نوع همکاری

1- در دانشگاه آزاد اسلامی رودهن

 

 

 

 

 

 

2- در دانشگاه و یا سایر موسسات:

نام .............................................................

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان اختراع

نام متقاضی و همکاران به ترتیب مشارکت

ارائه به نام دانشگاه

مشخصات اختراع

محل ثبت

تاریخ ثبت

شماره ثبت

منجر به قرارداد

شرکت در مسابقات

حمایت دانشگاه

گردیده

نگردیده

دارد

ندارد

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات مربوط به حوزه روابط بین الملل

موضوعات مربوط به حوزه امنیت و سیاست بین الملل

موضوعات مربوط به حوزه مطالعات منطقه ای

موضوعات مربوط به حوزه سیاست خارجی ایران

موضوعات مربوط به حوزه روابط بین الملل

موضوعات مربوط به حوزه امنیت و سیاست بین الملل

موضوعات مربوط به حوزه مطالعات منطقه ای

موضوعات مربوط به حوزه سیاست خارجی ایران

سوابق پژوهشی

ردیف

موضوع شرکت داده شده در مسابقه

نام مسئول تیم و همکاران به ترتیب مشارکت

شرکت با نام دانشگاه

مشخصات مسابقه

ملاحظات

تایید یا رد معاونت

عنوان مسابقه

تاریخ برگزاری

مکان برگزاری

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

عنوان کسب شده

حمایت مالی دانشگاه

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان سمینار یا کارگاه

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

تعداد افراد شرکت­کننده

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

موضوع همایش - کنفرانس

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

 

 

 

 

 

 

پژوهشنامه روابط بین الملل-

عضو هیات رئیسه انچمن ایرانی روابط بی الملل

عضو انجمن علوم سیاسی ایران

عضو مرکز مطالعات خاور میانه