زهره پوستین چی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده) ادبیات انگلیسی دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده) روابط بین الملل-مطالعات منطقه ای دانشگاه آزاد اسلام-واحد تهران مرکز
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)علوم سیاسی-روابط بین المللدانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم و تحقیقات

سوابق اجرایی

سوابق پژوهشی

ردیف

موضوع شرکت داده شده در مسابقه

نام مسئول تیم و همکاران به ترتیب مشارکت

شرکت با نام دانشگاه

مشخصات مسابقه

ملاحظات

تایید یا رد معاونت

عنوان مسابقه

تاریخ برگزاری

مکان برگزاری

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

عنوان کسب شده

حمایت مالی دانشگاه

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان سمینار یا کارگاه

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

تعداد افراد شرکت­کننده

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

موضوع همایش - کنفرانس

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

 

 

 

 

 

 

پژوهشنامه روابط بین الملل-

عضو هیات رئیسه انچمن ایرانی روابط بی الملل

عضو انجمن علوم سیاسی ایران

عضو مرکز مطالعات خاور میانه