سهیلا پیرهادی تواندشتی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده) زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه آزاد بروجرد
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)  زبان و ادبیات انگلیسی  دانشگاه آزاد تهران مرکز
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)زبان و ادبیات انگلیسیدانشگاه آزاد تهران مرکز

سوابق اجرایی

زبا ن و ادبیات انگلیسی