ویزایالتچومی پالین روسلین

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده) زبان انگلیسی مدرس- هندوستان
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده) زبان انگلیسی مدرس-هندوستان
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)آموزش زبان انگلیسی (روش تدریس)UM

سوابق اجرایی

سوابق پژوهشی

ردیف

موضوع شرکت داده شده در مسابقه

نام مسئول تیم و همکاران به ترتیب مشارکت

شرکت با نام دانشگاه

مشخصات مسابقه

ملاحظات

تایید یا رد معاونت

عنوان مسابقه

تاریخ برگزاری

مکان برگزاری

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

عنوان کسب شده

حمایت مالی دانشگاه

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان سمینار یا کارگاه

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

تعداد افراد شرکت­کننده

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

Use of drama Techniques in TEFL

UM

2010

Teaching

 

 

بین المللی

2 Effects of Role - Plays in motivating spoken English MIS 2010 Teachin     بین المللی

 

ردیف

موضوع همایش - کنفرانس

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

 

 

 

 

 

 

RESEARCH PUBLICATIONS:     

 

 

        1. Books/Articles Published                                                       

            a) Paper Accpt for Publication in University Malaya, Journal of Languages-2010

            b) Book Published -2 1

               (i) English at Work for Ministry of Energy- 2001

               (i)Islamic Banking (Translated and Edited) for The Central Bank of Iran-2009

              (iii)The Use of Drama in TEFL for Azad University Roudehen-2011

(iv)   Integrating drama techniques into CLT methodology (accpt.to print- Azad University Roudehen 2015)

(v) Advanced writing Tips 2016. Taktheh siah Pub.

(v) Translated Farsi Book of Poetry 2016.

 

 

 

        2. Papers presented at Conferences                                  

           a) Use of drama Techniques in TEFL- presented in 2nd PG Conference-, University Malaya-

                2010

           b) Effects of Role-Plays in motivating spoken English- presented in EL Seminar, MIS Kuala         

               Lumpur-2010

 

 

 

 

7. AWARDS                                        :   1.Best Article Cert– 1984

                                                                    ( University of Madras)

                                                                   2. Service Cert as College Magazine Editor - 1984        

                                                                     ( University of Madras)

                                                                  3. Best Poetry Cert – 1987

                                                                    ( University of Madras)                                                                                                              4. Best Short Story Cert - 1987

                                                                     ( University of Madras)

                                                                   5. Best Article Cert– 1987

                                                                    ( University of Madras)

                                                                    6. Excellence Teaching Cert. CBI and IMIDRO-2008

8. Merit Cert. For achieving Ist. Place in TOEFL exam as pre-requisite of PhD entrance exam      

     Tarbiat Modares University-1999

9. Appreciation Cert for service to English Dept, IAUR, (2007)

10. Appreciation Cert for co- founding, Iranian International School, KUALA LUMPUR (2009)

11. Excellence Award in PhD University Malaya-2012    

12. Appreciation Cert for service to Cultural Dept, IAUR, (2014)

13. Appreciation Cert for service to Cultural Dept, IAUR, (2015)