پرنوش پژوهش

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده) ادبیات فارسی دانشگاه آزاد-تهران مرکز
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)ادبیات فارسیدانشگاه آزاد- واحد علوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

زبان و ادبیات فارسی