شهین اوجاق علیزاده

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده) زبان و ادبیات فارسیدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)زبان و ادبیات فارسیدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیفات تهران

سوابق اجرایی

زبان و ادبیات فارسی