مالک میرهاشمی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده) روان شناسی عمومی 
دکتری(تنظیم نشده)روان شناسی عمومیواحد علوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

1-رییس اداره انتشارات و امور کتابخانه واحد رودهن به مدت 5 سال.

2-مدیر امور پژوهشی واحد رودهن به مدت 1 سال (به دلیل تحصیل در دوره دکتری ادامه کار میسر نبوده است).

3-عضوکمیته اجرایی همایش راه کارهای علمی ایجاد اشتغال (1380) دانشگاه آزاداسلامی  واحد رودهن.

4-عضو کمیته اجرایی همایش مدیریت کیفیت فراگیر (1382) دانشگاه آزاداسلامی  واحد رودهن.

5-عضو کمیته اجرایی همایش مولفه های کیفیت در آموزش عالی(1383) دانشگاه آزاداسلامی  واحد رودهن.

6-عضو کمیته اجرایی همایش نهضت تولید علم جنبش نرم افزاری وآزاداندیشی (1383) دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.

7-عضو کمیته اجرایی همایش منطقه ای مدیریت  (1382) دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان.

 8-عضو کمیته اجرایی همایش ملی کارآفرینی (1384) دانشگاه آزاد اسلامی  واحد رودهن. 

 9-عضو کمیته علمی و اجرایی همایش ملی روان شناسی و جامعه (1385) دانشگاه آزاد اسلامی  واحد رودهن.

10-ویراستار فصلنامه اندیشه های تازه در علوم تربیتی  دانشگاه آزاداسلامی  واحد رودهن از 1384 تا 1386.

11-عضو کمیته انضباطی دانشجویی دانشگاه آزاداسلامی واحد رودهن از1378تا1383.

12-عضو شورای آموزش و پرورش منطقه رودهن از 1380تا 1382.

13- عضو شورای حل اختلاف از 1383 تا 1390

14- رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس  از 25/9/1386 تا 12/9/1391

15- معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن از 1/7/1393 تا

16- دبیر کنفرانس ملی هویت ( عوامل و زیرساخت ها ) دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن 1394

1- میرهاشمی، مالک .(1373). اعتباریابی علمی مفاهیم فروید . سمینار بررسی توصیفی و تحلیلی مکتب روان کاوی.دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج(مقام دوم).

2-گنجی، حمزه، و میرهاشمی، مالک .(1382).کسب رتبه سوم اولین فراخوان مقاله های پژوهشی وابسته به سازمان ملی جوانان در حوزه آموزش وپرورش.

3- میرهاشمی، مالک .(1385). پژوهشگر نمونه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.

4- میرهاشمی، مالک .(1386). پژوهشگر نمونه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.

5- میرهاشمی، مالک .(1389). پژوهشگر نمونه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.

6-  میرهاشمی، مالک و مقصودی، زهره .(1389) برگزیده به عنوان خانواده موفق در سطح استان تهران

سوابق پژوهشی

ردیف

موضوع شرکت داده شده در مسابقه

نام مسئول تیم و همکاران به ترتیب مشارکت

شرکت با نام دانشگاه

مشخصات مسابقه

ملاحظات

تایید یا رد معاونت

عنوان مسابقه

تاریخ برگزاری

مکان برگزاری

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

عنوان کسب شده

حمایت مالی دانشگاه

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان سمینار یا کارگاه

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

تعداد افراد شرکت­کننده

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

موضوع همایش - کنفرانس

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1