میرمازیار مسرت

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده) معماری دانشگاه علم و صنعت ایران

سوابق اجرایی