مهرنوش جعفری

سوابق اجرایی

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی