یعقوب خوشرفتار

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده) زبان و ادبیات انگلیسیدانشگاه ازاد اسلامی کرج
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)  زبان و ادبیات انگلیسیدانشگاه ازاد اسلامی کرج

سوابق اجرایی